Intel·ligència

Defineix tres nivells d’intel·ligència: un de biològic, un de psicomètric i un de pràctic. Aquest últim està determinat pel quocient intel·lectual (QI) —propi del nivell psicomètric—, per la personalitat, la motivació, la nutrició, etc.

 

Nivells d’intel·ligència

 

Defensa que la rapidesa mental no té relació directa amb la intel·ligència, i considera que la variabilitat i lentitud en les respostes poden ser atribuïdes a errors en la transmissió de la informació a través del còrtex cerebral.

 

Argumenta que les diferències individuals en intel·ligència tenen un component genètic que s’explica a partir de la regressió a la mitjana, de manera que els pares amb quocients intel·lectuals molt alts tendiran a tenir fills amb quocients intel·lectuals més baixos que els seus, i a la inversa.

 

Després d’administrar tests d’intel·ligència a grups de persones blanques i negres, observa que les diferències trobades es deuen més a factors ambientals que a factors genètics, i conclou que aquests últims no tenen un paper determinant en l’explicació de les diferències entre grups.