Suport i assessorament en la gestió de les dades de recerca

Avui en dia la gestió de les dades de recerca ha esdevingut fonamental en qualsevol procés d'investigació. Ordenar, documentar i compartir les dades facilita la verificació i reproductibilitat dels resultats obtinguts.

 

La publicació de dades de recerca permet preservar-les, identificar-les, accedir-hi, reproduir-les i difondre-les de manera fàcil, útil i vàlida per tal de fer-les visibles i potenciar-ne impacte. Garantir l'accés lliure a les dades comporta el benefici de poder explotar-les, usar-les i avaluar-les. 

 

Des del 2019 la Universitat té una política institucional per millorar la gestió, la preservació i l'intercanvi de dades de recerca.

 

En aquesta pàgina trobareu eines i informació per gestionar les dades i poder complir amb els requeriments del programa Horitzó 2020.

Les dades i els projectes de la convocatòria del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, la Convocatoria de 2020 inclou per primer cop la previsió d'un Pla de gestió de dades i publicació les dades associades a qualsevol resultat publicat.

Per sol·licitar un projecte no cal elaborar un pla sinó fer una previsió de com es gestionaran les dades durant el desenvolupament de la investigació: 

Previsió del pla de gestió de dades de recerca on s'indiqui quines dades es recolliran o es generaran (tipologies i formats), com serà l'accés (qui, com i quan es podrà accedir a les dades) i en quin repositori està previst que es dipositin. En el cas de dades sotmeses a la reglamentació de protecció de dades personals o d'aspectes ètics, indicar com es gestionaran. En el cas dels projectes que resultin finançats, durant l'execució del projecte i amb l'informe final es podrà sol·licitar un pla de gestió de dades formal complet.

Podeu consultar el seu document de les Preguntes Més Freqüents en la seva totalitat, i les seccions 89.6, 89.7 i 89.8 que fan referència específicament al Pla de Gestió de Dades.

 

Les dades i els projectes finançats per Horitzó Europa 2021-2027

En el marc del programa de recerca europeu Horitzó 2020, es va iniciar un Pla pilot de dades de recerca en obert que requeria la creació d'un Pla de gestió de dades (Data Management Plan, DMP) i publicació les dades associades a qualsevol resultat publicat. A partir de 2017, el Pla pilot desapareix per esdevenir la norma general de qualsevol projecte finançat.

El programa Horizon Europe (2021-2027) facilita la col·laboració i reforça l'impacte de la recerca i la innovació en el desenvolupament, el suport i l'aplicació de les polítiques de la UE alhora que aborda els reptes mundials. Dona suport a la creació i millor difusió de coneixements i tecnologies. En l’actual programa és obligatori l’elaboració d’un Pla de Gestió de Dades per tots els projectes que generen o reutilitzen dades.

Cal que les dades siguin FAIR, és a dir, trobables (findable), accessibles (accessible), interoperables (interoperable) i reutilitzables (reusable).

També s’ha de garantir la política de ciència oberta: L'accés obert obligatori a les publicacions i els principis de la ciència oberta s'apliquen a tot el programa. 

Horizon Europe

Ciència oberta a “Horizonte Europa

The FAIR Data Principles

Horizon Europe (HORIZON): Model Grant Agreement

Data Management Plan Template. Horizon Europe

 

 

Planificar: com crear un Pla de gestió de dades

En un Pla de gestió de dades cal explicar què es farà de les dades durant el projecte i una vegada finalitzat: quines dades s'obtindran, es recolliran o es processaran, quins estàndards i quina metodologia s'hi aplicaran, qui podrà accedir a les dades i quan, i com es preservaran quan el projecte hagi finalitzat.

Un PGD descriu el cicle de vida de la gestió de les dades en la utilització, processament i generació per a aconseguir que les dades de recerca siguin localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables, és a dir, que siguin FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

En resum, indica què es farà amb les dades durant i després de finalitzar la recerca.

Eines de creació de Plans de Gestió de Dades

Eina.DMP del CSUC

Plantilla de PGD per Doctorands, amb la seva guia per als directors de tesis. 

European Research Council CSUC

Horitzó Europa 2021-2027

Contacte per obtenir més informació: odc@ub.edu 

 

Publicar les dades

A continuació, es mostren una sèrie de consideracions basades en la proposta de la John Hopkins University  que cal tenir en compte a l’hora de seleccionar un repositori de dades. 

Opcions per a la publicació de les dades:  

1. Repositoris disciplinars més freqüents segons el camp d'estudi. 

2. CORA.Repositori de Dades de Recerca. Aquest repositori conté dades de recerca multidisciplinars de les universitats catalanes, centres de recerca de Catalunya i altres entitats que realitzen investigacions per publicar conjunts de dades de recerca en modalitat FAIR i seguint les directrius de l'EOSC. Us deixem un procediment  a seguir si us voleu registrar i dipositar datasets en aquest repositori. En cas d'escollir aquest repositori, des de la universitat s'ofereix el servei de suport i curació de dades. 

3. Repositori multidisciplinar i obert, com Zenodo .

Difondre les dades

A l'hora de publicar les dades cal tenir en compte la utilització de llicències per permetre'n la reutilització. En trobareu més informació a:

Assessorament i informació sobre propietat intel·lectual al CRAI de la UB

Llicències per a dades obertes

 

Reutilitzar i citar les dades

Pot ser que en alguns projectes en lloc de crear noves dades vulguem utilitzar dades ja existents. En aquests casos és fonamental citar les dades originals i, per aquesta raó, us facilitem els recursos següents:

Principis de citació de dades

Servei de citació de Datacite