La higiene i la infància

Montaldo F. La Primera Exposición Internacional de Higiene : Dresde-mayo, 6; Octubre, 15-1911. Madrid : Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas; 1913.

Recull la que es digué Primera Exposició Internacional d’Higiene, reunida a Dresde durant gairebé sis mesos l’any 1911. L’autor, subinspector de sanitat de la marina,  fou delegat oficial de dos ministeris del govern d’Espanya.

 

 

La Organización de higiene de la Sociedad de las Naciones. Ginebra : Sección de Información. Secretaría de la Sociedad de Naciones; 1927. 

 

Publicat l’any 1927, indica la continuïtat de la Societat de les Nacions, amb seu a Ginebra, en la tasca de vetllar per la salut pública. Aborda temes com l’anàlisi estadístic de l’impacte del càncer i la tuberculosi, l’exposició de campanyes contra la malària, l’opi i les drogues, així com instruccions d’higiene pública i escolar.

 

 

Rodríguez Méndez R. Los gobiernos y la salud pública : comunicaciones presentadas al VIII Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Budapest en septiembre de 1894. Sevilla : [s.n.]; 1895. 

 

Recull tres comunicacions: una defensa de la intervenció del govern en les infeccions quan la tasca del metge clínic és insuficient, una argumentació de la necessitat de complementar la higiene internacional amb la higiene nacional i sobretot la higiene regional, i un estudi del paper dels higienistes en la direcció de la salut pública.

 

 

Pusalgas y Guerris I. Manual de higiene arreglado según la doctrina de Sir John Sinclair. Barcelona : Libr. de J. Solá; 1831.

 

Noti’s que encara es parla de “doctrina”, que significa “opinió” més que fets científics comprovats. S’hi pot trobar una classificació de les edats de la vida: de la infancia a la pubertat (15 anys), edad adulta (25 anys), a los 45 años se entra en la vejez; segueix la caduquez o vejez seca (60 anys).

 

 

Uribarri C. Tratado de higiene. Barcelona : Impr. y Libr. politécnica de Tomás Gorchs; 1852. 

 

L’autor era catedràtic d’Història Natural d’aplicació a la medicina. Es tracta d’una obra en cinc capítols, els dos primers sobre l’aire i els aliments, bastant extensos, amb dos terços del text. Són més breus: exercici i quietud, i de las demás cosas no naturales. Finalment, el 10% restant, tracta de la prevenció de les malalties. 

 

 

 

Informe dado a instancia de la Ilustre Junta Administrativa del Cementerio General de Barcelona. Barcelona : Impr. y libr. politécnica de Tomás Gorchs; 1858. 

 

Informe sobre el cementiri general de Barcelona, centrat en sis aspectes, fet pels Drs. Joaquim CIl i Josep Letamendi, catedràtics de Medicina; Francesc Domènech, de Química, i Josep Arrau, professor de Belles Arts. Versa sobre la situació del cementiri, la qualitat del terreny per a les inhumacions, la seva vegetació, l’estructura del mateix en relació a la renovació de l’aire, les diferències entre inhumació en nínxol o a terra, i el títol de cementeri general. 

 

 

Pons Sans J. Bosquejo general sobre las letrinas en relación con la higiene : conferencia dada en la Sociedad Económica Graciense de Amigos del País. Gracia : Impr. de Cayetano Campins; 1888.

 

Conferència donada a Gràcia l’agost de 1888. L’autor no sembla metge. Conté una explicació històrica extensa, així com regles per a la construcció de letrines i normes per a la seva evacuació: enterrament, galledes, pouers, carros de transport, bombes  d’extracció, etc. Peu d’impremta a Gràcia.

 

 

García Faria P. Insalubridad de las viviendas de Barcelona. Barcelona : Imprenta de J. Balmas Planas; 1890. 

 

Ponència presentada al Congrés de Ciències Mèdiques de 1888 i publicada el 1890. És un estudi detallat d’aspectes com els materials de construcció de les cases, la seva llum, ventilació i distribució, de l’amuntegament familiar o de la necessitat de mantenir 75m3 d’aire per persona i hora. Inclou dades i plànols sobre moltes cases amb deficiències.

 

 

Barrufet i Puig P. Sanitat municipal : ponència del cicle de converses sobre temes d’interès local, organitzat per Centre de Lectura en el curs de 1930-1931. Reus : Impr. Foment; 1931. 

 

Conferència feta al Centre de Lectura de Reus el març de 1931 sobre sanitat local, aportant una visió històrica al voltant de temes com: la neteja pública, el control de comestibles, la profilaxi antivenèria, l’enllumenat o els serveis de desinfecció urbans.

 

 

 

Ribas Valero R. Condiciones higiénicas que deben reunir los libros. Sevilla : [s.n.]; 1919. 

 

L’autor, professor agregat d’Oftalmologia de Sevilla, classifica aquestes condicions en dos grups: les derivades del paper: contrast amb les tintes, brillantor (pot forçar una miosi); volum i tipus de relligat; i les degudes a la pròpia impressió: tamany de lletra, tipus, separació entre línies, etc.

 

 

 

Cadevall y Diars J. Los Colegios ante la higiene : discurso leído en el acto de la distribución de premios a los alumnos del colegio Tarrasense. Barcelona : Tip. Magriñá; 1878.

 

Discurs fet per Joan Cadevall, naturalista i botànic de fama, en un acte de distribució de premis. Consideracions sobre la vida dels escolars en pensionats, sovint durant bastants anys de la seva joventut. Crítica d’alguns desencerts en aspectes higiènics.

 

 

 

Rius i Borrell A. La educación de los niños atrasados : cortos de inteligencia, tartamudos, tartajosos, tardos en el hablar, etc. Barcelona : Imp. de F. Sánchez; 1897.

 

Editat per la Casa de Salut del Pilar, de Sant Gervasi de Cassoles (afores de Barcelona). Tracta dels nens ‘atrassats’ (curts d’intel•ligència, tartamuts, retard en el parlar, altres).

 

 

 

 

Raduà, EO. La Medicina de urgencia en la escuela : cartilla de primeros auxilios. Barcelona : Las Artes Gráficas; 1913.

 

Cartilla de primers auxilis, amb premi de l’Associació de mestres de Sevilla l’any 1910. Descripció de casos de cops, ferides, luxacions i fractures, cremades, intoxicacions, ofegats i insolació. També alteracions internes: diarrees, convulsions, mareig, etc. Presta atenció a les vacunacions i a la respiració artificial.

 

 

García Faria P. Memoria : saneamiento de Barcelona : condiciones higiénicas de la urbe : su mejoramiento : disminución de la mortalidad de sus habitantes y aumento de la vida media de los mismos. Barcelona : Tip. Sucesores de N. Ramirez; 1884. 

 

L’autor, enginyer de camins, va ser un dels promotors del sanejament de la ciutat de Barcelona a finals del XIX. En aquest text fa una visió general, molt negativa de la situació del moment i de les necessitats de millora.

 

 

Pla de reorganització dels serveis sanitaris municipals : aprovat per l’Ajuntament de la Ciutat, en sessió del dia 23 de novembre de 1932. Palma de Mallorca : Impr. de Francesc Soler; 1933. 

 

Fet per la Comissió de Sanitat, recull dades sobre natalitat a Espanya (1927-1931). També desenvolupa un pla d’organització sanitària, prenent en consideració aspectes socials, preventius o d’higiene escolar.

 

 

 

Gallart Monés F. Contribución al saneamiento de nuestra urbe : discurso de recepción en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona : 19 de junio de 1921. Barcelona : Manuel Marín; 1921.

 

Discurs d’ingrés a la RAMB. Exposa la necessitat que les ciutats tinguin normes de salubritat, que facin disminuir les taxes de mortalitat, comparant els diferents barris. S’ocupa de temes com la necessitat d'una disponibilitat suficient d’aigua per habitant, la correcta eliminació d’aigües residuals, la higiene de les indústries o la prevenció dels contagis. 

 

 

Blanc i Benet J. Ponencia sobre la reforma de las ordenanzas municipales : discutida y aprobada en las sesiones académicas de 28 de febrero y 7 de mayo de 1907. Barcelona : Imprenta de la Casa Provincial de Caridad; 1907.  

 

Ponència sobre reforma de les ordenances municipals, aprovada l’any 1907 per la Germandat dels sants Cosme i Damià.  Hi ha proposta de reforma de 30 articles sobre els més de 850 del text vigent.

 

 

Crèches S des. Société des crèches du département de la Seine : troisième séance publique annuelle : présidée par M. Dufaure : [26 mars 1849]. Paris : [s.n]; 1849. 

 

Sessió administrativa, literària i musical de la Societat, amb un treball del Dr. Izarié sobre els Effets sanitaires de la Crèche (pp. 21-37).  Dificultat per donar un informe, amb ple coneixement, del què s’ha fet l’any anterior pels fets de la Revolució de 1848. Exposa les funcions higièniques i d’ajut alimentari de la institució i defensa de la seva continuïtat.

 

 

Vidal Solares F. Instrucción dialogada acerca la higiene de la primera infancia. [Barcelona] : [Imp. de la Casa Provincial de Caridad] ; 1887. 

 

Text dividit en 10 capítols (4 sobre la lactància, higiene, vacuna) i 74 preguntes, tractant els temes més importants de l’especialitat. La tirada va ser de 10.000 exemplars.

 

 

 

 

Guerra y Estapé J. Higiene de la alimentación de los niños, ó, Reglas prácticas y sencillas que deben conocer las madres para conservar la salud de sus hijos. Barcelona : Tip. La Academia, 1887.

 

Visió general sobre el tema.

 

 

 

 

Rovira R. Discurso sobre la tuberculosis leido a la clase de 7º grado de la Grammar School de Ponce P.R. por la Sta Angela Riviera profesora de dicho grado. [Manuscrit]. Dr. Rosalino Rovira. 1905.

 

Text manuscrit de 16 pàgines, en una llibreta, amb bona lletra, en el que l’autora, professora de la Grammar School de Ponce (Puerto Rico), explica conceptes sobre la tuberculosi. Recollit pel Dr. Rosalino Rovira Oliver, que li ha posat una coberta de paper blau. Demostra l’interès per ensenyar a la població les idees generals sobre la malaltia.

 

 

Martínez y Vargas A. Botiquín escolar. Barcelona : Publicaciones de La Escuela Moderna; 1905. 

 

Llibret de butxaca, amb 20 pàgines de text i dibuixos, on explica els medicaments que ha de tenir el botiquí i el material (benes, gases, pinces i tisores, comptagotes i xeringa per injeccions), per a tractar problemes que es poden presentar a l’escola: indigestió, vòmits, diarrea, desmais, sortida de sang pel nas, cops i convulsions, petites ferides, etc. També una secció dedicada a la vacunació. Cal fer notar que la revista està editada per La Escuela Moderna, Bailén, 56.

 

 

Vidal Solares F. Applications du sérum physiologique de cheval dans le traitement de quelques maladies de l’enfance. Paris : O. Berthier; 1897. 

 

Presentat al XII Congrés Internacional de Medicina de Moscou. Composició del sèrum i principals efectes fisiològics i malalties en que està indicat. Descripció de l’elecció del cavall i de la preparació del sèrum a l’hospital de nens pobres de Barcelona. A la contraportada fotografia de l’hospital.   

 

 

Instruccions al professorat de colònies escolars. Comissió de Cultura. Barcelona : la Comissió; 1933.

 

Instruccions als professors per ajudar a escolars que tenen problemes físics o de patologia. Tracta temes com la gimnàstica respiratòria, correcció de malposicions, els banys de sol i de mar, les excursions i les condicions d’allotjament i manutenció, així com observacions meteorològiques (vents, núvols, pluges, el cel de nit, etc.).

 

 

Barnils P. Laboratorio de la palabra : corrección de defectos del lenguaje, fonética experimental, tratamiento pedagógico, orientación escolar. Barcelona : Artes gráficas A. Pons; 1928. 

 

Fullet en que es presenta l’activitat per a corregir defectes del llenguatge i també la fonètica experimental, el tractament pedagògic, i l’orientació escolar. L’autor, format a Halle, Paris i Hamburg, era director de l’Institut de Sords-muts de Barcelona i membre de la R. Acadèmia de Bones lletres. Conté fotografies del Centre i dibuixos dels instruments ideats per Barnils.

 

 

Albó i Martí R. Corrección de la infancia delincuente. Madrid : Impr. á cargo de Eduardo Arias; 1905.  

 

Esmenta una petició de consell d’un jutge de Sueca, Caso de alarma social, que ha instruït un sumari per cas de robatori contra nou adolescents entre 13 i 15 anys. Albó comenta l’existència, amb caràcter no oficial, sinó privat, d’un Patronato de niños abandonados y presos que intenta reeducar i rehabilitar.

 

 

 

Paulís J. Converses radiofòniques. Barcelona : [Impr. Francesc Mirabet]; 1932. 

 

Fullet patrocinat per “L’escola ambulant de Puericultura” on recull dues sessions radiofòniques, el gener i abril de 1932. Són: La lluita contra la mortalitat infantil en els pobles rurals i Profilaxi de la tuberculosi dels infants en l’ambient forà. L’autor és director d’aquesta escola i de l’Institut comarcal de vacuna anti-alfa contra la tuberculosi.

 

 

 

Jori Biscamps R. El Desconocimiento de la higiene y puericultura en la mujer como una de las principales causas de mortalidad infantil : discurso leído en la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción en el acto de la recepción del socio electo Dr. Ramón Jori Biscamps el día 1o de abril de 1916. Barcelona : [Impr. Badía]; 1920. 

 

Discurs a la Societat Barcelonesa d’amics de la instrucció, en el seu ingrés. Dades en nens fins a 5 anys, a Espanya en el quinquenni 1908-1912 amb un descens general de la mortalitat. Recull també taules per Espanya i Barcelona i una diferenciació en la composició de la llet humana, i de burra, cabra i vaca.

 

 

Pujador y Faura I. Algo de puericultura antituberculosa : discurso de turno leído por el Dr. D. Isidoro Pujador y Faura en la sesión pública inaugural celebrada por la Academia Médico-Farmacéutica de los Santos Cosme y Damián el día 1 de diciembre de 1904. Barcelona : Impr. de la Casa Provincial de Caridad; 1905.

 

Text de la inauguració de curs de l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica dels sants Cosme i Damià. Explicació sobre les mesures que s’han de prendre per evitar la tuberculosi infantil i les seves fonts de contagi.

 

 

Viura i Carreras J. La Coqueluche, su naturaleza y tratamiento. Barcelona : La Academia; 18

 

Comunicació al Congrés mèdic Internacional de Barcelona, setembre 1888. Discussió sobre les causes de la tos i quin ha de ser tractament més adequat. Nega que sigui una neurosi per irritació del pneumogàstric. Revisió bibliogràfica i valoració de l’aportació de Moncorvo sobre l’eficàcia del tractament local amb resorcina. L’autor consta com a metge del servei de Malalties dels nens de l’Hospital de Sagrat Cor de Barcelona.

 

 

Rovira y Oliver R. Del sarampión con recaídas : comunicación leída y discutida en el Congreso Internacional de medicina celebrado en Barcelona en septiembre de 1888. Barcelona : Impr. de Pedro Ortega; 18

 

Comunicació al Congrés mèdic Internacional de Barcelona, al setembre de 1888. Discussió sobre la diferència entre el concepte de recaiguda (quan el primer brot encara no estava totalment curar) i recidiva (nou brot de xarampió després d’haver curat el primer). Referències en la bibliografia d’algun cas de xarampió amb tres erupcions successives.

 

 

Sereñana y Partagás P. Alimentación del niño durante los primeros años de la vida : limitación y peligros de la alimentación mixta : cartilla higiénica premiada por la Sociedad Española de Higiene en el concurso público de 1888. Barcelona : Impr. de Henrich; 1889.

 

Cartilla higiènica breu, premiada per la Soc. Esp. d’Higiene. La llet de la mare és l’aliment més adequat tot i que parla de llets d’altres mamífers: burra o euga, vaca, cabra, per medi de biberó. Altres substàncies: sopa de pa, puré de patates. També s’exposen els riscos i limitacions de l’alimentació mixta.  Domicili de l’autor: c. Quintana 6, Gràcia.

 

 

Delvaille C. Guía higiénica y médica del maestro. Badajoz : [s.n.]; 1894.

 

Traducció relativament extensa de la Guia feta pels Drs. C. Delvaille i A. Breucq, de Bayona, i traduïda pel Sr. Miguel Pimentel, director de l’Escola de l’Hospici de Badajoz. Tracta de la higiene de l’escola, condicions de neteja, llum, ventilació i de la salut del mestre.

 

 

 

 

Rius i Borrell A. El Tartamudeo y otros vicios de pronunciación con su tratamiento. Barcelona : Tip. de José Inglada; 1900.

 

Qualifica el quequeig com a “vici de pronunciació”, en comptes d’una patologia.  L’autor és mestre i considera que les alteracions de pronunciació corresponen a la Pedagogia correctiva. Demostra una àmplia  experiència personal.

 

 

 

Lleonart i Castellví A. Consideraciones sobre la higiene escolar. Barcelona : Impr. de Herich; 1894.

 

L’autor, metge, comenta diversos aspectes de la higiene a les escoles, en l’acte de lliurament dels premis extraordinaris als alumnes de cada escola municipal.  Consideracions de caràcter general en un text sense subdivisions.

 

 

 

Historial de l’alumne / Institut de Sords-muts, Intituts Vilajoana. Barcelona : Instituts Vilajoana.

 

Model imprès per a fer la història clínica a l’Institut de Sords-muts, dels Instituts Vilajoana, amb tres formes específiques pels trastorns del llenguatge, molt completes. Full a part sobre dades antropomètriques, i informació sobre l’ambient social i condicions morals.

 

 

 

 

Inspección médico-escolar de Barcelona. [s.l. : s.n.]; 1920.

 

Explicació detallada, amb taules  i gràfiques; registres antropomètrics, patologies més freqüents en els nens: xarampió, tos ferina i varicel·la. Dades dels Drs. Ernest Pedrals Fernández i Eladi Vila Cuñer.