Serveis per a persones amb necessitats específiques

Els serveis per a persones amb necessitats específiques són serveis personalitzats que tenen l'objectiu de facilitar l’accés i l’ús dels recursos del CRAI als usuaris amb diversitat funcional o cognitiva. Dins la pàgina de cada CRAI Biblioteca trobareu informació relativa a l'accés, la mobilitat i l'equipament per a aquest col·lectiu.

 

Adreçats a usuaris del CRAI de la Universitat que acreditin, mitjançant la targeta acreditativa o la notificació de la resolució corresponent, l'accés a aquests serveis.

 

Si teniu alguna necessitat específica, podeu adreçar-vos al Servei d'atenció a usuaris (SAU).

 

Serveis que ofereix el CRAI per a persones amb necessitats específiques:

 

  • Accés i consulta dels documents: en cas necessari, el personal dels CRAI biblioteques realitzarà les consultes i facilitarà els documents
  • Préstec delegat de documents: els usuaris amb problemes motors greus, dificultats de mobilitat i llargues estades hospitalàries poden delegar a una altra persona perquè pugui formalitzar el préstec presentant aquest document d'autorització al taulell dels CRAI biblioteques
  • La cessió de l'ús del carnet queda restringida al préstec de documents de la UB i al PUC (no s'hi inclou el préstec de sales de treball, ordinadors portàtils i altres equipaments)
  • Ampliació del termini habitual de préstec de documents: (vegeu condicions al Reglament de préstec)
  • Reserva de portàtils i punts de lectura
  • Reproducció de documents: en els supòsits que permeti el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (article 31 bis) Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige.
  • Personalitzar les opcions d’accessibilitat del sistema operatiu d'un ordinador del vostre CRAI Biblioteca
  • Programari i maquinari adaptat: (consulteu la disponibilitat a la pàgina de cada CRAI Biblioteca)
  • Materials docents del Campus Virtual disponibles en diferents formats per tal de garantir la seva accessibilitat a tot l'alumnat en funció de les seves necessitats (per a més informació, contacteu amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant)
  • Lavabos, ascensors, aparcaments o sales de treball adaptades: (consulteu la disponibilitat a la pàgina de cada CRAI Biblioteca)