Assessorament en l'ús d'eines de detecció i prevenció del plagi

El plagi, preguntes amb respostes:

 

Una definició ràpida diria que plagiar és fer passar una obra de tipus intel·lectual o artística aliena com a pròpia. Tanmateix, també es pot considerar plagi no fer menció de les fonts consultades per a l'elaboració d'una obra, copiar-ne fragments sencers, parafrasejar textos, entre altres pràctiques poc ètiques.

En una primera instància el plagi perjudica al creador de l’obra original que veu violentats els seus drets d’autor.

En un entorn acadèmic també en surt perjudicada l’activitat docent que veu alterada la seva funció de formar i dotar de coneixement. Però a més a més en surt perjudicat qui el comet. Les capacitats d’anàlisi, síntesi i crítica de les fonts d’informació són habilitats fonamentals per al desenvolupament personal i acadèmic que també s’adquireixen en la formació universitària. Plagiant es perd l’oportunitat de desenvolupar-les.

La còpia [...] i el plagi [...], són activitats fraudulentes que constitueixen una infracció greu al dret de la propietat intel∙lectual i vulneren els principis bàsics i elementals del treball acadèmic en el qual es demana a l’estudiant un exercici personal, reflexiu i original.

Font: Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de la qualificació i l'avaluació dels aprenentatges a la Universitat de Barcelona

A banda del cas més evident de fer passar com a propi el treball d’un altre, hi ha altres exemples de plagi:

  • Copiar fragments, imatges, gràfics i altres elements sense citar-ne la procedència
  • Utilitzar informació extreta d’un altre treball o publicació i no mencionar-lo a la bibliografia
  • Parafrasejar, reescriure o traduir un text sense citar la font
  • Reutilitzar treballs propis anteriors sense fer-ne referència (autoplagi)
  • Utilitzar idees o paraules alienes com a pròpies si no es considera que formen part del coneixement general

Simplement observant un seguit de bones pràctiques a l’hora d’elaborar un treball:

  • Identificar amb cometes els textos copiats literalment i citar-ne l’origen
  • Redactar amb paraules pròpies
  • Identificar en la bibliografia les fonts utilitzades
  • Citar correctament d’acord amb l’estil de citació que s’utilitzi

En l’actualitat existeixen diversos programaris per detectar de manera automàtica evidències de plagi en un treball. La Universitat de Barcelona disposa d’un d’aquests programaris, anomenat URKUND, que és usat per nombroses universitats i institucions acadèmiques d’arreu del món i que està integrat al Campus Virtual.

 

Evidentment, a banda dels perjudicis ja mencionats, plagiar pot tenir conseqüències acadèmiques i, en els casos més extrems, fins i tot legals.

El plagi és la forma més greu d’apropiació de l’autoria intel·lectual. El plagi és          
considerat a la Universitat una mala pràctica, independentment  de  les          
responsabilitats legals que comporti [...]

La Universitat de Barcelona es compromet a denunciar i sancionar el plagi a la          
Universitat impulsant actuacions que ajudin a detectar-lo i evitar-lo.

Font: Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona

El CRAI de la Universitat de Barcelona ofereix abundant informació relacionada amb el plagi i els drets d'autor i l’elaboració de treballs acadèmics en general.

 

Recursos sobre el plagi per al professorat:

 

Recursos sobre el plagi per a l'alumnat: