Llengües

Fons comentat

LLIBRES:

 

Economistes anteriors a la Generació del 1898

 

Laureano Figuerola (1816-1903) va ser el fundador de l’escola de pensament econòmic liberal espanyola, l’anomenada Escola Economista, a la dècada de 1850. Aquesta escola dominarà el panorama de les doctrines econòmiques a Espanya als anys posteriors. El zenit de la seva influència va ser durant la Revolució de Setembre de 1868, quan Figuerola va ser nomenat ministre d’Hisenda en el nou govern i d’altres membres de l’escola van participar en la gestió econòmica del país, tot promovent lleis de liberalització econòmica, especialment en l’àmbit comercial. El fracàs de les polítiques de Figuerola iniciarà el llarg declivi de l’Escola Economista.

 

Laureano Figuerola (1816-1903) fue el fundador de la escuela de pensamiento económico liberal española, la llamada Escuela Economista, en la década de 1850. Esta escuela dominaría el panorama de las doctrinas económicas en España en los años posteriores. El cénit de su influencia tuvo lugar en la Revolución de Septiembre de 1868, cuando Figuerola fue nombrado ministro de Hacienda en el nuevo gobierno y otros miembros de la escuela participaron en la gestión económica del país, promulgando leyes de liberalización económica, especialmente en el ámbito comercial. El fracaso de las políticas de Figuerola iniciaría el largo declive de la Escuela Economista.

 

Gabriel Rodríguez (1829-1901) va ser un dels membres més combatius de l’Escola Economista. Va continuar defensant les polítiques de liberalització econòmica, especialment el lliure comerç, fins al final del segle XIX, quan les polítiques comercials de la majoria de països europeus havien fet un gir notòriament proteccionista. L’objectiu dels seus atacs va ser Cánovas del Castillo, antic simpatitzant de l’Escola Economista convertit al proteccionisme, a qui Rodríguez no va perdonar la seva traïció als postulats liberals.

 

Gabriel Rodríguez (1829-1901) fue uno de los miembros más combativos de la Escuela Economista. Continuó defendiendo las políticas de liberalización económica, especialmente el libre comercio, hasta el final del siglo XIX, cuando las políticas comerciales de la mayoría de países europeos habían dado un giro notoriamente proteccionista. El objetivo de sus ataques fue Cánovas del Castillo, antiguo simpatizante de la Escuela Economista convertido al proteccionismo, a quien Rodríguez no perdonó su traición a los postulados liberales.

 

El Tratado de Mariano Carreras (1827-1885) és un exemple clàssic de les obres de l’escola liberal espanyola fet servir en l’ensenyament de l’economia a les facultats de Dret. Els postulats de la llibertat individual i la llibertat de comerç eren inqüestionables en l’ideari d’aquesta escola.

 

El Tratado de Mariano Carreras (1827-1885) es un ejemplo clásico de las obras de la escuela liberal española utilizado en la enseñanza de la economía en las facultades de Derecho. Los postulados de la libertad individual y la libertad de comercio eran incuestionables en el ideario de esta escuela.

 

Els economistes krausistes van ser molt crítics amb el doctrinarisme de l’Escola Economista, i van advocar per un paper més actiu de l’estat en l’economia, especialment en la qüestió social, encara que sense arribar a qüestionar el marc general de liberalisme econòmic. Piernas Hurtado (1843-1911) en va ser un dels principals exponents. La seva obra més important és el Tratado de Hacienda Pública, amb el qual es formarien diverses generacions d’hisendistes espanyols. Piernas va introduir les idees d’alguns dels hisendistes europeus més notables del seu temps, com l’alemany Wagner.

 

Los economistas krausistas se mostraron muy críticos con el doctrinarismo de la Escuela Economista, y abogaron por un papel más activo del estado en la economía, especialmente en la cuestión social, aunque sin llegar a cuestionar el marco general de liberalismo económico. Piernas Hurtado (1843-1911) fue uno de sus principales exponentes. Su obra más importante es el Tratado de Hacienda Pública, con el que se formarían varias generaciones de hacendistas españoles. Piernas introdujo las ideas de algunos de los hacendistas europeos más notables de su tiempo, como el alemán Wagner.

 

  • Buylla y González Alegre, Adolfo, Concepto de la economía y carácter de su ciencia. En Neumann, Kleinwachter, Nasse (et al.)(1894), Economía. Madrid, La España Moderna.

Adolfo Buylla (1850-1927), un altre dels membres més coneguts del grup d’economistes krausistes, es va apropar a l’escola històrica alemanya a la recerca de doctrines alternatives al liberalisme. La seva obra Economía és una traducció d’alguns textos de diversos autors propers a l’historicisme precedits per una introducció del mateix Buylla. Malgrat tot, Buylla no va aprofundir en els postulats historicistes.

 

Adolfo Buylla (1850-1927), otro de los miembros más conocidos del grupo de economistas krausistas, se acercó a la escuela histórica alemana en la búsqueda de doctrinas alternativas al liberalismo. Su obra Economía es una traducción de algunos textos de varios autores próximos al historicismo precedidos por una introducción del propio Buylla. Sin embargo, Buylla no profundizó en los postulados historicistas.

 

Azcárate (1840-1917) és un altre representant del krausisme econòmic crític amb l’Escola Economista. Va ser l’economista krausista més actiu en l’arena política, com a diputat republicà, des d’on va defensar polítiques socials, com per exemple la progressivitat fiscal.

 

Azcárate (1840-1917) es otro de los representantes del krausismo económico crítico con la Escuela Economista. Azcárate fue el economista krausista más activo en la arena política, como diputado republicano, desde donde defenderá políticas sociales, como por ejemplo la progresividad fiscal.

 

Fernández Villaverde (1848-1905), especialista en qüestions monetàries i fiscals, va mantenir una postura pragmàtica davant la rigidesa doctrinal dels economistes liberals espanyols. Com a ministre d’Hisenda va dur a terme una reforma fiscal, el 1899-1900, que va aconseguir per primera vegada en molts anys assolir superàvits pressupostaris durant gairebé una dècada, fins a l’inici de la guerra del Marroc.

 

Fernández Villaverde (1848-1905), especialista en cuestiones monetarias y fiscales, mantuvo una postura pragmática frente a la rigidez doctrinal de los economistas liberales españoles. Como ministro de Hacienda llevó a cabo una reforma fiscal, en 1899-1900, que consiguió por primera vez en muchos años alcanzar superávits presupuestarios durante casi una década, hasta el inicio de la guerra de Marruecos.

 

Cánovas del Castillo (1828-1927), bon coneixedor dels assumptes econòmics, també va mantenir una postura essencialment pragmàtica en la qüestió de la intervenció de l’estat en l’economia. De principis liberals, el 1891 va publicar el seu conegut article “De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista”, on defensa la inexistència de contradiccions en els seus postulats. Aquest article va suposar un cop de gràcia als economistes que seguien defensant el lliure comerç al final del segle XIX.

 

Cánovas del Castillo (1828-1927), buen conocedor de los asuntos económicos, también mantuvo una postura esencialmente pragmática en la cuestión de la intervención del estado en la economía. De principios liberales, publicó en 1891 su conocido artículo “De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista”, defendiendo la inexistencia de contradicciones en sus posturas. Este artículo supuso un golpe de gracia para los economistas que seguían defendiendo el libre comercio a finales del siglo XIX.

 

Les idees de Henry George (1839-1897) van ser molt influents a Europa al tombant de segle. George defensava la propietat comunal de la terra i l’impost únic. La seva obra Progress and poverty, ràpidament traduïda al castellà, va ser molt popular i va influir en autors com Joaquim Costa. Malgrat tot la seva transcendència va ser efímera.

 

Las ideas de Henry George (1839-1897) fueron muy influyentes en Europa en el cambio de siglo. George defendía la propiedad común de la tierra y el impuesto único. Su obra Progress and poverty, rápidamente traducida al castellano, fue popularísima, influyendo en autores como Joaquín Costa. Su trascendencia fue sin embargo efímera.

 

Els Principios de Marshall (1842-1924), obra clau en la història del pensament econòmic universal publicada el 1890, van trigar bastants anys a ser traduïts al castellà. La influència de Marshall i de l’escola neoclàssica a Espanya va ser bastant tardana.

 

Los Principios de Marshall (1842-1924), obra clave en la historia del pensamiento económico universal publicada en 1890, tardaron bastantes años en ser traducidos al español. La influencia de Marshall y de la escuela neoclásica en España fue bastante tardía.

 

Espanya va romandre al marge de la revolució marginalista. Tot i que algunes obres de Walras (1834-1910) van ser conegudes i es van traduir, la seva obra fonamental, Éléments d'économie politique pure, gairebé no es va difondre al país.

 

España permaneció al margen de la revolución marginalista. Aunque algunas obras de Walras (1834-1910) se conocieron y tradujeron, su obra fundamental, los Elementos, apenas conoció difusión en el país.

 

L’obra de Jevons (1835-1882) també va tenir poca difusió a Espanya. Tot i ser un autor conegut en l’àmbit dels economistes espanyols, la seva teoria del valor utilitat no va ser acollida ni desenvolupada pels autors contemporanis.

 

La obra de Jevons (1835-1882) también permaneció poco difundida en España. Aunque fue un autor conocido en el ámbito de los economistas españoles, su teoría del valor utilidad no fue acogida ni desarrollada por los autores contemporáneos.

 

El liberalisme francès va tenir una gran influència a Espanya durant la segona meitat del segle XIX. No només va ser crucial en l’ideari de l’Escola Economista, sinó que les obres dels liberals francesos van continuar difonent-se a Espanya fins al final de segle. Entre els autors francesos més importants de final del XIX va destacar Leroy-Beaulieu (1843-1916), especialista en finances públiques.

 

El liberalismo francés tuvo una gran influencia en España en la segunda parte del siglo XIX. No sólo fue crucial en el ideario de la Escuela Economista; las obras de los liberales franceses continuaron difundiéndose en España hasta el final de siglo. Entre los autores franceses más importantes de finales del XIX destacó Leroy-Beaulieu (1843-1916), especialista en finanzas públicas.

 

Adolph Wagner (1835-1917) va ser un dels grans renovadors de la hisenda pública europea. Algunes idees seves van ser introduïdes a Espanya per Piernas Hurtado. Malgrat tot la seva influència va ser limitada: Wagner era membre del grup d’economistes anomenats “socialistes de càtedra”, vinculats a l’historicisme i a les reformes bismarckianes, defensors de polítiques socials. Amb això n’hi havia prou perquè fos considerat massa heterodox a l’Espanya del XIX.

 

Adolph Wagner (1835-1917) fue uno de los grandes renovadores de la hacienda pública europea. Algunas de sus ideas fueron introducidas en España por Piernas Hurtado. Sin embargo su influencia fue limitada: Wagner era miembro del grupo de economistas llamados “socialistas de cátedra”, vinculados al historicismo y a las reformas bismarckianas, defensores de políticas sociales. Esto bastaba para que fuera considerado excesivamente heterodoxo en la España del XIX.

 

El principal exponent de l’escola històrica alemanya va ser Gustav von Schmoller (1838-1917). L’historicisme va ser una poderosa alternativa al liberalisme clàssic i al marginalisme, i la seva influència va ser notable a diversos països europeus, bàsicament a Alemanya. A Espanya, a banda dels primers intents de Buylla, serà Flores de Lemus qui introdueixi el pensament historicista.

El principal exponente de la escuela histórica alemana fue Gustav von Schmoller (1838-1917). El historicismo constituyó una poderosa alternativa al liberalismo clásico y al marginalismo, y su influencia fue notable en diversos países europeos, fundamentalmente en Alemania. En España, dejando aparte los primeros intentos de Buylla, sería Flores de Lemus quien introdujese el pensamiento historicista.

 

Generació del 98

 

Antonio Flores de Lemus (1876-1941) va ser un dels grans renovadors del pensament econòmic espanyol de principi del segle XX. Va estudiar a Alemanya, on va conèixer Schmoller, i va quedar impressionat per l’escola històrica alemanya. Assessor del Ministeri d’Hisenda des de 1905, Flores va participar primerament en projectes de reforma aranzelària, però va ser la seva tasca com a impulsor de profundes reformes fiscals al llarg de la dècada de 1910 la que va fonamentar el seu prestigi com a hisendista i alt funcionari.

 

Antonio Flores de Lemus (1876-1941) fue uno de los grandes renovadores del pensamiento económico español a principios del siglo XX. Flores estudió en Alemania, donde conoció a Schmoller, y quedó impresionado por la escuela histórica alemana. Asesor del Ministerio de Hacienda desde 1905, Flores participó primero en proyectos de reforma arancelaria, pero fue su labor como impulsor de profundas reformas fiscales a lo largo de la década de 1910 la que cimentó su prestigio como hacendista y alto funcionario.

 

Un altre dels renovadors del pensament econòmic a Espanya, José María Zumalacárregui (1879-1956), va conèixer Pareto, va mantenir modernes postures analítiques deductives i una inclinació per la formalització matemàtica, i serà l’encarregat d’introduir el marginalisme i l’economia matemàtica a Espanya.

 

Otro de los renovadores del pensamiento económico en España, José María Zumalacárregui (1879-1956), conoció a Pareto, mantuvo modernas posturas analíticas deductivas y una inclinación por la formalización matemàtica, y sería el encargado de introducir el marginalismo y la economía matemática en España.

 

Francisco Bernis (1877-1933) constitueix el vincle dels economistes espanyols amb els institucionalistes nord-americans. Políticament progressista, Bernis va brillar per la seva anàlisi de l’endarreriment econòmic d’Espanya i les seves propostes de polítiques reformistes i d’obertura externa, així com per l’estudi dels problemes impositius espanyols (la seva obra La hacienda española va merèixer una crítica d’Edgeworth a l’Economic journal). El 1921 es va incorporar al Ministeri d’Hisenda com a assessor.

 

Francisco Bernis (1877-1933) constituiría el vínculo de los economistas españoles con los institucionalistas norteamericanos. Políticamente progresista, Bernis brilló por su análisis del atraso económico de España y sus propuestas de políticas reformistas y de apertura externa, así como por su estudio de los problemas impositivos españoles (su obra La Hacienda española mereció una crítica de Edgeworth en el Economic journal). En 1921 se incorporó al Ministerio de Hacienda como asesor.

 

Generació de 1914

 

Luis Olariaga (1885-1976) forma part de l’anomenada “Generació de 1914” d’economistes, ja plenament inserits en àmbits internacionals de discussió acadèmica. Deixeble de Flores de Lemus, Olariaga es va dedicar a l’estudi de la política monetària i les qüestions financeres i bancàries. Les seves idees sobre política social van influir en el pensament de José Antonio Primo de Rivera, alumne dels seus cursos de doctorat.

 

Luis Olariaga (1885-1976) forma parte de la llamada “Generación de 1914” de economistas, ya plenamente insertados en ámbitos internacionales de discusión académica. Discípulo de Flores de Lemus, Olariaga se dedicó al estudio de la política monetaria y las cuestiones financieras y bancarias. Sus ideas sobre política social influyeron en el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, alumno de sus cursos de doctorado.

 

Un altre dels economistes de la “Generació de 1914”, Olegario Fernández Baños (1886- 1946), va ser becat per la Junta d’Ampliació d’Estudis a Suïssa i Itàlia, on va assolir un gran domini de les matemàtiques. Director del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya, va ser un dels introductors dels mètodes matemàtics aplicats a l’economia a Espanya.

 

Otro de los economistas de la “Generación de 1914”, Olegario Fernández Baños (1886- 1946), fue becado por la Junta de Ampliación de Estudios en Suiza e Italia, donde alcanzó un gran dominio de las matemáticas. Director del Servicio de Estudios del Banco de España, fue uno de los introductores de los métodos matemáticos aplicados a la economía en España.

 

Pertany a la “Generació de 1914” i també va ser becari de la Junta d’Ampliació d’Estudis. Germán Bernácer (1883-1961) va ser especialista en anàlisi macroeconòmica, va treballar en l’anàlisi de les crisis econòmiques i el diner, en la línia que també va seguir Keynes. El 1930 va fundar el Servei d’Estudis del Banc d’Espanya.

 

Perteneciente a la “Generación de 1914”, y también becario de la Junta de Ampliación de Estudios, Germán Bernácer (1883-1961) fue especialista en análisis macroeconómico, trabajando en el análisis de las crisis económicas y el dinero, en la línea que también siguió Keynes. En 1930 fundó el Servicio de Estudios del Banco de España.

 

 

REVISTES i CRÒNIQUES

 

La Revista Nacional de Economía  va ser la primera revista especialitzada en economia moderna a Espanya. Les revistes d’economia, més habituals en altres països, no van proliferar a Espanya fins al segle XX, amb la notable excepció d’algunes revistes de curta durada patrocinades per l’Escola Economista a la dècada de 1860.

 

La Revista nacional de economía  fue la primera revista especializada en economía moderna en España. Las revistas de economía, más habituales en otros países, no proliferaron en España hasta el siglo XX, con la notable excepción de algunas revistas de corta duración patrocinadas por la Escuela Economista en la década de 1860.

 

El impuesto único va ser la publicació oficial del grup de georgistes espanyols, agrupats en l’anomenada Liga Española para el Impuesto Unico, especialment estesa per Andalusia i particularment a Ronda, on el 1913 es va celebrar el primer congrés internacional georgista. La vida de la Liga i de la seva revista va ser, de totes maneres, breu.

 

El impuesto único fue la publicación oficial del grupo de georgistas españoles, agrupados en la llamada Liga Española para el Impuesto Unico, especialmente extendida en Andalucía y particularmente en Ronda, donde en 1913 se celebrará el primer congreso internacional georgista. La vida de la Liga y de su revista fue, sin embargo, breve.

 

L’interès del públic per les qüestions econòmiques va propiciar l’aparició de revistes especialitzades. Eren d’índole diversa, depenent del públic a qui anaven dirigides, des de revistes destinades a financers i inversors fins a revistes més aviat divulgatives. Aquestes publicacions van tenir un cert èxit en aquesta època, encara que moltes tenien tirades molt limitades i van durar molt poc.

 

El interés del público por las cuestiones económicas hizo florecer las revistas especializadas. Estas revistas eran de índole diversa, dependiendo del público al que estuvieran dirigides, desde revistas destinadas a financieros e inversores hasta revistas más bien divulgatives. Estas publicaciones conocieron cierto éxito en esta época, aunque muchas de ellas tuvieron tiradas muy limitadas y fueron de corta duración.

 

The American economic review, que es va començar a publicar el 1911, és una mostra imponent de les noves revistes econòmiques de vocació científica que van començar a aparèixer a les primeres dècades del segle XX.

 

The American economic review, que inició su publicación en 1911, es una muestra imponente de las nuevas revistas económicas de vocación científica que comenzaron a aparecer en las primeras décadas del siglo XX.

 

Fundat el 1891 per la Royal Economic Society, l’Economic Journal va esdevenir el paradigma de les revistes científiques d’economia. Entre els seus editors hi havia figures com Edgeworth o Keynes. El Journal va ser admirat pels economistes continentals, i els espanyols no en van ser cap excepció.

 

Fundado en 1891 por la Royal Economic Society, el Economic Journal se convirtió en el paradigma de las revistas científicas de economía. Entre sus editores se encuentran figuras como Edgeworth o Keynes. El Journal fue admirado por los economistas continentales, y los españoles no fueron excepción.

 

  • Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Anales. (1909-).

La Junta d’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques va jugar un paper fonamental en la renovació de les idees econòmiques a Espanya a principi del segle XX. Les seves beques oferien a joves economistes espanyols la possibilitat de completar la seva formació a universitats estrangeres, d’on van importar doctrines econòmiques punteres, i d’establir contactes científics amb alguns dels grans economistes de l’època.

 

La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas jugó un papel fundamental en la renovación de las ideas económicas en España a principios del siglo XX. Sus becas ofrecieron la posibilidad a jóvenes economistas españoles de completar su formación en universidades extranjeras, de donde importaron doctrinas económicas punteras, y de establecer contactos científicos con algunos de los grandes economistas de la época.

 

 

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia