Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona

Descripció
Les juntas literarias eren dissertacions mèdiques llegides pel professorat del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, amb l'assistència d'estudiants i docents, que amb posterioritat s'enriquien amb la crítica o els comentaris d'altres professionals.
 
El paper de les juntas literarias en acadèmies i centres docents durant els segles XVIII i XIX actuà com a motor de progrés i extensió dels coneixements mèdics, no solament en el marc purament docent, sinó que també tenien una ambició més àmplia d’aplicació d’aquests coneixements a la pràctica mèdica. 
 
A més de les juntas pròpiament dites, la col·lecció inclou altres dissertacions del mateix Col·legi, com ara exercicis per obtenir el grau de doctorat.
 
El programa acadèmic que oferia el Col·legi era diferent de l’educació tradicional de cirurgia. El fet de trobar-se el Col·legi al costat de l’Hospital de la Santa Creu creava una relació molt estreta entre ambdues institucions, que permetia als estudiants posar en pràctica els seus coneixements. En aquest nou plantejament acadèmic, apareixen les juntas literarias, dissertacions que havien de ser llegides i després comentades en sessions públiques amb l’assistència tant de l'alumnat com del professorat. Al cap d’una setmana de la lectura, un altre professor era l’encarregat de fer una crítica de la dissertació i, al final de la sessió, els professors havien de fer un petit comentari. Les juntas, doncs, ens aporten un testimoni molt important per entendre l’ensenyament de les ciències mèdiques en aquella època. 
 
Durant tot el segle XVIII, les juntas literarias d'acadèmies i centres docents actuaren com a motor de progrés i d'extensió dels coneixements mèdics, i no solament en el marc purament docent de la cirurgia, sinó que també tenien una ambició més àmplia d’aplicació d’aquests coneixements a la pràctica mèdica, tal com es reflecteix en els Estatuts del Col·legi de Barcelona de 1764, en els quals s’indiquen normes per a la celebració.
 
Los maestros profesores procurarán notar y escribir todas las observaciones de los casos que lo merezcan y conspiren a la cabal enseñanza y después cada uno por su turno las leerá en forma de disertación, recogiendo los casos semejantes que se hallen en los libros para los sabados de cada semana á la hora que destinare dicho maestro Vice-presidente. A estas concurrencias deberan concurrir todos los maestros del colegio, los cirujanos de la armada, cirujanos de ambas ciudades, de buena aplicación y zelo que quieran asistir, pero de ningun modo faltarán a esta lectura los discípulos por su grande importancia y se pondrá cartel a la puerta del colegio con expresión del asunto que se trata, para la inteligencia del público. Concluida dicha lectura, y bien impuestos en ella sus concurrentes, se nombrarán dos maestros para que la examinen, aunque no sean profesores del colegio y expongan todos los reparos por escrito a continuación de las mismas observaciones las quales se volverán a leer despues en el sabado siguiente para que examinada por todos los maestros, tanta la observación como los reparos que hayan puesto, pueden determinar lo que tuvieren por mas fundado para otra vez que se ofrezca semejante caso; esta determinación se escribirá con claridad y expresion de las razones que inclinen a ella por el secretario en un libro de observaciones, que a este fin se destinará con el objeto de que en todos tiempos consten y sirvan de adelantamiento á la cirugia y de utilidad y alivio a los maestros sucesivos.
 

 

Consulta

 Descripció del fons i consulta de l'inventari

 Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (col·lecció digital, Memòria Digital de Catalunya)

 

Vegeu també la col·lecció especial: Col·legi de Cirurgia de Barcelona

 

Més informació

 

 Usandizaga, Manuel. Juntas literarias del Real Colegio de Cirugía de Barcelona / discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona por el académico electo prof. Dr. Manuel Usandizaga. Barcelona : [s.n.], 1956