Bibliografia exposada

Zur Theorie der Elektrolite.

Physikalische Zeitschrift (1923)

Zur Theorie der Elektrolite II.

Physikalische Zeitschrift (1923)

 

1. Berson, J. A. (1996). Erich Hückel, Pioneer of Organic Quantum Chemistry: Reflections on Theory and Experiment. Angewandte Chemie International Edition in English, 35(23–24), 2750–2764.

2. Berson, J. A. (1999). Erich Hückel and the Theory of Aromaticity. Reflections on Theory and Experiment. In Chemical Creativity: Ideas from the Work of Woodward, Hückel, Meerwein, and Others. (pp. 33–75). Wiley-VCH

El professor Berson exposa de manera molt clara i detallada les contribucions pioneres d'Erich Hückel a la química quàntica. També discuteix les dificultats per a la seva acceptació per part dels químics alemanys que les consideraven molt allunyades dels "mètodes usuals" de la química d'aquell temps

3. Bockris, J. O. (1970). Ion-ion interactions. In Modern electrochemistry: An introduction to an interdisciplinary area (Vol. 1, pp. 175–286). Macdonald.

El llibre de Bockris-Reddy és un text clàssic i molt pedagògic utilitzat per a la introducció a la teoria de Debye-Hückel a nivell universitari.

4. Braus, M. J. (2019). The theory of electrolytes. I. Freezing point depression and related phenomena’ (Debye & Hückel, 1923).

Traducció millorada a l'anglès del primer treball clàssic de Debye-Hückel i que corregeix la traducció, també a l'anglès, que va aparèixer publicada als Collected papers of P. Debye.

 

5. Chu, B. (1967). Molecules forces based on the Baker lectures of Peter J. W. Debye. John Wiley & Sons, Inc.

El llibre de B. Chu recull el text de les Baker Lectures impartides per P. Debye sobre les forces moleculars i les seves aplicacions dins de la química física. L'estil fresc i inconfusible de Debye es reflecteix en aquest text.

6. Courtens, E. (2003). Peter Debye—A life for science. In Great solid state physicists of the 20th century. (pp. 131–221). World Scientific.

Biografia de Peter Debye dins d’una recol·lecció de biografies sobre físics de l'estat sòlid. Un punt de vista "físic" sobre l'obra de Debye.

 

7. Davies, M. (1984). Peter Debye (1884-1966): A centenary appreciation. Journal of Physical Chemistry, 88(26), 6461–6468.

Número especial de la revista Journal of Physical Chemistry amb motiu del centenari del naixement de Peter Debye. Inclou una biografia completa i la llista dels seus treballs. També inclou una col·lecció de treballs de diferents autors relacionats amb l'obra de Debye. En particular, hi ha una contribució de M. Dole on explica la utilització de la teoria de Debye-Hückel per expressar la dependència amb la concentració de la viscositat d'una dissolució electrolítica.

8. Debye, P. (1912). Zur Theorie der spezifischen Wärmen. Annalen der Physik, 39, 789–839.

Article original on Debye presenta la seva teoria de la calor específica dels sòlids i on troba la llei del cub de Debye. Aquesta llei prediu correctament la dependència de la calor específica quan la temperatura tendeix a zero i corregeix l'expressió obtinguda per Einstein que suposava que tots els àtoms oscil·laven amb la mateixa freqüència.

9. Debye, P. (1928). Polar Molecules. Facsimile Publisher.

Llibre on Peter Debye fa una exposició detallada dels seus treballs sobre dielèctrics en un camp elèctric.

10. Debye, P. (1935). Kernphysik.  Leipziger Vorträge 1935. Verlag von S. Hirzel.

Lliçons impartides per Debye el 1935 sobre l'estructura i la física del nucli atòmic.

11. Debye, P. (1938). Die Temperaturen in der Nähe des absoluten Null-punktes. I Physique Générale. Réunion internationale de physique, chimie, biologie: Congrès du Palais de la découverte, Paris, octobre 1937. Actualités Scientifiques et Industrielles, 718, 1–10.

12. Debye, P. (1954). Osmotic equation of state and activity of diluted strong electrolytes.  Translated from Osmotische Zustandsgleichung und Activität vedünnter starker Elektrolyte. Physikalische Zeitschrift, (1924),25(5):97-107. In The collected papers of Peter J. W. Debye (pp. 326–346). Interscience Publishers, Inc.

13. Debye, P., & Hückel, E. (1923). Zur Theorie de Electrolyte.  II. Das Grenzgesetz für die elektrische Leitfähigkeit. Physikalische Zeitschrift, 24(15), 305–325.

Primer article de la sèrie sobre la teoria de Debye-Hückel publicat a la revista Physikalische Zeitschrift que tracta de les propietats d'equilibri (coeficient d'activitat, coeficient osmòtic,...).

14. Debye, P., & Hückel, E. (1923). Zur Theorie der Elektrolyte. I. Gefrierpunktserniedrigung und verwandte Erscheinungen. Physikalische Zeitschrift, 24(9), 185–206.

Segon article de la sèrie sobre la teoria de Debye-Hückel publicat a la revista Physikalische Zeitschrift que tracta de les propietats de no equilibri (conductibilitat elèctrica,...).

15. Debye, P., & Hückel, E. (1954). On the theory of electrolytes.  II. Limiting law for electric conductivity. Translated from Zur Theorie de Electrolyte.  II. Das Grenzgesetz für die elektrische Leitfähigkeit. Physikalische Zeitschrift. (1923);24(15):305-325. In The collected papers of Peter J. W. Debye (pp. 264–310). Interscience Publishers, Inc.

16. Debye, P. & Hückel, Erich. (1954). On the theory of electrolytes. I. Freezing point depression and related phenomena. Translated from Zur Theorie der Elektrolyte. I. Gefrierpunktserniedrigung und verwandte Erscheinungen. Physikalische Zeitschrift. (1923);24(9):185-206. The Collected Papers of Peter J. W. Debye. Interscience Publishers, Inc., 217–263.

17. Debye, P., & Pauling, L. (1925). The inter-ionic attraction theory of ionized solutes. IV. The influence of variation of dielectric constant on the limiting law for small concentrations. Journal of the American Chemical Society, 47(8), 2129–2134.

Treball poc conegut de P. Debye amb L. Pauling on es demostra que la llei límit de la teoria de Debye-Hückel no queda alterada si es té en compte que la constant dielèctrica del medi a prop d'un ió difereix del valor del dissolvent pur.

18. Dole, M. (1954). Interionic attraction theory of strong electrolytes. In Introduction to statistical thermodynamics (pp. 62–80). Prentice-Hall.

Presentació didàctica de la teoria de Debye Hückel al llibre de M. Dole Statistical Thermodynamics. Està enfocada com a introducció per a la formació d'estudiants de química.

19. Dole, M. (1984). Debye’s contribution to the theory of the viscosity of strong electrolytes. The Journal of Physical Chemistry, 88(26), 6468–6469.

 

20. Eckert, M., & Märker, K. (2004). Arnold Sommerfeld: Wissenschaftlicher Briefwechsel (1919-1951) (Vol. 2). Deutsches Museum.

En els dos volums de correspondència de Sommerfeld es poden trobar nombroses cartes intercanviades amb Debye on tracten temes tant acadèmics com personals

 

21. Falkenhagen, H. (1932). Elektrolyte. Hirzel.

Primer llibre complet dedicat a les dissolucions d'electròlits per un deixeble i col·laborador de Debye, Hans Falkenhagen, que també va fer contribucions molt importants tan en l'aspecte experimental com en el teòric.

22. Fernandez-Nieves, A., & Puertas, A. M. (2016). Fluids, colloids and soft materials: An introduction to soft matter physics. Wiley.

La importància de la teoria de Debye-Hückel a la “soft matter physics” (física de la matèria tova) es posa de manifest en els capítols d’aquest llibre on s’analitzen diferents sistemes.

 

23. Gilde, H. G. (1972). Interview with Erich Hückel. Journal of Chemical Education, 49, 2–4.

 

24. Hückel, E. (1975). Ein Gelehrtenleben. Ernst und Satire. Verlag Chemie, Weinheim.

Autobiografia d’Erich Hückel on repassa, en un to una mica irònic, la seva vida i obra al llarg de les diferents èpoques convulses de la història europea i alemanya, en particular. També fa una reflexió sobre els seus treballs acadèmics i les dificultats als anys posteriors a la Segona Guerra Mundial.

 

25. Jou i Mirabent, D. (1989). Mecànica estadística i biologia molecular. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquest llibre, molt didàctic i de caràcter introductori, l’autor dedica un capítol a la teoria dels electròlits. A banda d’una exposició bàsica de la teoria de Debye-Hückel presenta també la seva aplicació a la teoria dels polielectròlits així com a problemes relacionats amb la biologia molecular

 

26. Karachalios, A. (2010). Erich Hückel (1896-1980): From physics to quantum chemistry. (A. M. Hentschke, Trans.; Vol. 283). Springer.

Biografia moderna d'Erich Hückel que considera tant les seves contribucions a la física com a la química.

 

27. McQuarrie, D. A. (1973). Solutions of strong electrolytes. In Statistical mechanics (pp. 326–356). Harper Collins Publishers.

Presentació moderna de la teoria de Debye-Hückel dins del context d'una mecànica estadística rigorosa seguint el mètode introduït per J. G. Kirkwood.

28. Milner, S. R. (1912). Virial of a Mixture of Ions. Philosophical Magazine (1798-1977), 23(86), 551–578.

S. R. Milner és el primer científic que ataca correctament el problema de les propietats d'equilibri d'una dissolució iònica. Es basa en l'avaluació del virial de R. Clausius (relacionat amb l'energia) per a un sistema d'ions positius i negatius en un medi dielèctric continu (dissolvent). Encara que no aconsegueix arribar a una expressió analítica final a causa de la complexitat dels càlculs, els seus resultats ja prediuen, excepte d’una constant, el resultat de la teoria de Debye-Hückel.

 

29. Oesper, R. E. (1950). Erich Hückel. Journal of Chemical Education, 27, 674.

30. Onsager, L. (1996). Zur Theorie der Elektrolyte. I.  Physikalische Zeitschrift. (1926);27:388-392. The Collected Works of Lars Onsager, 17, 251–255.

Primer treball d'Onsager on corregeix i refina la teoria de Debye-Hückel per a les propietats de transport (conductivitat elèctrica) de les dissolucions iòniques.

 

31. Pike, S. R., & Nonhebel, G. (1925). LXXVIII. Note on the theory of interionic attraction in strong electrolytes. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 50(298), 723–728.

Les lliçons de Debye impartides a la Universitat de Harvard i recopilades en aquest llibre mostren d'una manera clara, la senzillesa aparent i la profunditat dels diferents problemes en què va treballar Debye al llarg de la seva vida. L'explicació de la teoria de Debye-Hückel presentada en aquest text és excel·lent.

32. Pitzer, K. S. (1993). Electrolyte Theory-Improvement since Debye and Hückel. In Molecular structure and statistical thermodynamics: Selected papers of Kenneth S. Pitzer (Vol. 1, pp. 454–460). World Scientific.

K. S. Pitzer, partint de la teoria de Debye-Hückel i iutilitzant eienes de la mecànica estadística, formula un model semiempíric que estén la teoria de Debye-Hückel a altes concentracions i que permet l’anàlisi termodinàmica de diferents propietats de les dissolucions iòniques d’abast molt ampli.

33. Prock, A., & McConkey, G. (1962). Topics in chemical physics: Based on the Harvard Lectures of Peter J. W. Debye. Elsevier.

Les lliçons de Debye impartides a la Universitat de Harvard i recopilades en aquest llibre mostren d'una manera clara, la senzillesa aparent i la profunditat dels diferents problemes en què va treballar Debye al llarg de la seva vida. L'explicació de la teoria de Debye-Hückel presentada en aquest text és excel·lent.

 

34. Reis, M. (2021). Ion activity models: The Debye-Hückel equation and its extensions. ChemTexts, 7.

 

35. Schirrmacher, A. (2019). Establishing quantum physics in Göttingen: David Hilbert, Max Born, and Peter Debye in context, 1900-1926. Springer.

Descripció de les activitats de Debye durant els seus anys de permanència a la Universitat de Göttingen.

36. Sommerfeld, A., Eckert, M., & Märker, K. (2000). Arnold Sommerfeld: Wissenschaftlicher Briefwechsel (1892-1918) (Vol. 1). Deutsches Museum.

En els dos volums de correspondència de Sommerfeld es poden trobar nombroses cartes intercanviades amb Debye on tracten temes tant acadèmics com personals

 

37. Westgren, A., & Debye, P. (1966). Chemistry 1936. Petrus (Peter) Josephus Wilhemus Debye. In Nobel Lecturer in Chemistry (1922-1941) (pp. 377–402). Elsevier Publishing Company.