Llengües

Activitat acadèmica

Vida Acadèmica

  • Consolida amb Manuel Ballester i Fèlix Serratosa, també deixebles de Josep Pascual i Vila, l'anomenada Escola de Química Orgànica de Barcelona, començada per Antonio Garcia Banús

  • Crea el Grup de Química Orgànica de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ)

  • Organitza els departaments de Química  Orgànica de la UAB i de la UB i els proveeix d'una infraestructura material i personal excel·lent

  • Aplica la química en fase sòlida en el desenvolupament de polímers funcionalitzats amb diversos ancoratges per fer síntesis químiques precises o catalitzadors insolubles, tècnica bàsica en la química combinatòria

  • Contribueix a la interpretacio de l'enllaç covalent amb orbitals moleculars i la seva aplicació als mecanismes de les reaccions químiques

  • Duu a terme la determinació estructural de compostos orgànics amb tècniques espectroscòpiques d'infraroig (IR), ressonància magnètica nuclear (RMN) de 1H i de 13C i espectrometria de masses

  • Desenvolupa una extraordinària tasca docent lligada a la introducció de les tècniques espectroscòpiques a Catalunya, a Espanya i a Xile. Les seves classes d'interpretació d'espectres van revolucionar l'anàlisi de la química orgànica

 

Obra

 

 

TESI DOCTORAL

 

[1]    Castells i Guardiola, J. (1952). Acerca de los ácidos 2-hidroxi-ciclopentanocarbónicos: memoria presentada en 16 de noviembre de 1950 para aspirar al Grado de Doctor en Ciencias Químicas. [director, José Pascual Vila]. Barcelona : Imp. Elzeviriana y Lib. Camí


LLIBRES

 

[1]    Castells, J. (1981). Química general. Alhambra.
[2]    Castells, J. (1983). Teoría orbitalica de las reacciones químicas. Alhambra Universidad.
[3]    Castells Guardiola, J. (1985). Química general y bioorgánica. Alhambra.
[4]    Castells i Guardiola, J.  (2010).  Del Big Bang a l'Homo Sapiens Sapiens. Una visió evolutiva global de la Història de l'Univers. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/ 2445/11042.
[5]    Camps Díez, F., Castells i Guardiola, J. (1970). Elucidación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos.  Tomo II.  Vol. 2 resolución de problemas. Madrid: Alhambra.


ARTICLES

 

[1]    Pascual, J., Castells, J. (1950). Acerca de los ácidos 2-hidroxi-ciclopentanocarbónicos. Anales de La Real Sociedad Espanola de Física Y Química, Serie A:  Física, 46B, 403–404.
[2]    Pascual, J., Castells, J., (1952). The cis- and trans-2-Hydroxycyclopentanecarboxylic Acids. Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2899–2901. https://doi.org/10.1021/ja01131a054
[3]    Castells, J. (1953). N-(4-phenylazophenyl) amides of cholic and triformylcholic acids. Publs. Inst. quim. “Alonso Barba” (Madrid), 7, 757–758.
[4]    Castells, J.,  Pascual, J. (1953). Acerca e la bilis del atún (Thunnus thynnus). Rev. Espan. Fisiol., 9, 77–80.
[5]    Castells, J. (1956). 13βCH3-estan-3β-oles: estereoisomeros y conformaciones. Anales de La Real Sociedad Española de Física Y Química, Serie B:  Química, 52B, 281–287.
[6]    Castells, J., Fletcher, G. A. (1956). The hydrolysis of 3,5-dinitrobenzoates. Journal of the Chemical Society, 3245–3246.
[7]    Castells, J.,  Meakins, G. D. (1956). Locating double bonds in steroids. Chemistry & Industry (London, United Kingdom), 248.
[8]    Castells, J. (1957). Espectroscopia de resonancia nuclear magnética: especial referencia a su utilización en Química Orgánica. Revista de Ciencia Aplicada, 9, 499–513.
[9]    Castells, J., Jones, E. R. H., Williams, R. W. J., [et al.] (1958). The stereochemistry of lumisterol and pyrocalciferol. Proceedings of the Chemical Society, London, 7–8.
[10]    Castaner, J., Castells, J., Pascual, J. (1959). Reacción del ácido fenilpropargilidenmalónico con el diazometano. Anales de La Real Sociedad Espanola de Física Y Química, Serie B:  Química, 55B, 739–742.
[11]    Castells, J., Jones, E. R. H., Meakins, G. D., [et al.] (1959). Steroids of natural configuration. I. Stereochemistry of lumisterol and 9α-lumisterol (pyrocalciferol). Journal of the Chemical Society, 1159–1168.
[12]    Castells, J., Fletcher, G. A., Jones, [et al.] (1960). Steroids of unnatural configuration. II. Reduction products of lumisterol: Hexahydro compounds. Journal of the Chemical Society, 2627–2639.
[13]    Castells, J., Fletcher, G. A., Jones, E. R. H., [et al.] (1960). Steroids of unnatural configuration. III. Dihydro and tetrahydro derivatives of lumisterol. Journal of the Chemical Society, 2785–2792.
[14]    Bosch, J., Castells, J., Pascual, J. (1961). Ácidos cis- y trans- fenilpropargilidenecianacetico, ciclidación del primero a butenoliday fenilpropargildenmalononitrilo. Anales Real Soc. Espan. Fis. Y Quim. (Madrid), 57B, 469–472.
[15]    Castells, J., Jones, E. R. H., Meakins, [et al.] (1962). Steroids of unnatural configuration. VII. Reduction products of 9α-lumisterol (pyrocalciferol). Journal of the Chemical Society, 2907–2916.
[16]    Castells, J., Meakins, G. D., Swindells, R. (1962). Steroids of unnatural configuration. VIII. Isomerization of lumisterol and its derivatives with acids. New method for locating double bonds in steroids. Journal of the Chemical Society, 2917–2924.
[17]    Alguero, M., Bosch, J., Castaner, J. [et al.] (1962). Reaction of diazomethane with double bonds. I. Direct methylation of trisubstituted ethylenes. Tetrahedron, 18, 1381–1394.
[18]    Bastus, J., & Castells, J. (1962). Pyrazolines from tetracyanoethylene. Proceedings of the Chemical Society, London, 216.
[19]    Castells, J., Mestres, R., Pascual, J. (1964). Reacción del diazometano con dobles enlaces. IV. Reacción del diazometano con ésteres fenilpropargilidenmalónicos y pirolisis de las pirazolinas resultantes. Anales de La Real Sociedad Espanola de Física Y Química, Serie B:  Química, 60(12), 803–808.
[20]    Castells, J., Mestres, R., Pascual, J. (1964). Reacción del diazometno con dobles enlaces. V. Saponificación de los metilesteres 1-metil-3-fenil y 1-metil-3-(p-tolil)-propargilidenmalonico y ciclación de los ácidos a metilbutenolidas. Anales de La Real Sociedad Espanola de Física Y Química, Serie B:  Química, 60(12), 843–846.
[21]    Castells, J., Palau, J. (1964). An infrared study of methyl cis- and trans-2-hydroxycycloalkanecarboxylates. Journal of the Chemical Society, (Dec.), 4938–4941.
[22]    Albaigés, J., Castells, J., Pascual, J. (1966). Monocyclic Terpene Alcohols. II.1 p-Menthan-7-ols, p-Menthan-9-ols, and p-Menth-3-en-9-ol. The Journal of Organic Chemistry, 31(11), 3507–3510. https://doi.org/10.1021/jo01349a009.
[23]    Camps, F., Castells, J., Pascual, J. (1966). Monocyclic Terpene Alcohols. III.1 p-Menth-4(8)-en-9-ol and trans- and cis-p-Menth-8(10)-en-9-ol. The Journal of Organic Chemistry, 31(11), 3510–3513. https://doi.org/10.1021/jo01349a010.
[24]    Castells, J., Roser, R. (1966). Estudio de la reacción de compuestos β-dicarbonilicos con derivados de la hidracina: aislamiento de productos intermedios, aromatización y transposiciones. Anales de La Real Sociedad Espanola de Física y Química, Serie B:  Química, 62(4–5), 409–420.
[25]    Munoz, A., Palau, J., Castells, J. [et al.] (1967). Ácidos cis y trans-2-metoxiciclohetpanocarboxílicos. Anales de La Real Sociedad Espanola de Física y Química, Serie B:  Química, 63(4), 455–464.
[26]    Alguero de Gabarro, M., Castella, J., Castells, J., [et al.] (1967). Problemas de estereoquímica. I. Aislamiento y asignación de configuración a pares de semicarbazonas isómeras. Anales de La Real Sociedad Espanola de Física y Química, Serie B:  Química, 63(9–10), 857–864.
[27]    Camps, F., Castells, J., Guerrero, A. (1974). Condensation of vinyl ethers with ketones. Anales de Química (1968-1979), 70(3), 254–257.
[28]    Castells, J., Colombo, A. (1969). Reaction of benzoylacetaldehyde and of benzoylacetone with hydroxylamine.  Acetylation of the resulting “oximes”. Journal of the Chemical Society [Section] D:  Chemical Communications, (18), 1062–1063.
[29]    Castells, J., Roser, R., Soler, J. (1969). Problemas de estereoquímica. II. Ácidos y metilesteres 5-fenilpent-2-en-4-inoicos y 3-metil-5-fenilpent-2-en-inoicos. Anales de Química (1968-1979), 65(7–8), 673–679.
[30]    Castells, J., Mestres, R. (1969). Problemas de estereoquímia. III. Semisaponificación de esteres propargilidenmalónicos. Anales de Química (1968-1979), 65(7–8), 681–684.
[31]    Castells, J.,  Soler, J. (1969). Preparación de deuterio.ortoformiato de trietilo a partir de deuterio-cloroformo. Anales de Química (1968-1979), 65(7–8), 685–687.
[32]    Castells, J., Camps, F., Sanchez Ferrando, F. (1970). Problemas de estereoquímica. IV. Identificación de algunos productos de la reacción entre crotonaldehido y etilvinileter. Anales de Química (1968-1979), 66(2), 175–180.
[33]    Castells, J. (1970). Impact of spectroscopy in the development of chemistry. Revista Técnica y Práctica, 19(86), 25–33.
[34]    Albaiges Riera, J., Castells, J., Pascual, J. (1970). Alcoholes terpénicos monocíclicos. X.  p-menta-1(7)-en-9-ol, p-menta-1,(7), 4(8)-dien-9-ol, y compuestos relacionados. Anales de Química (1968-1979), 66(7–8), 701–708.
[35]    Berenguer, M. J., Castells, J., Galard, R. M. [et al]  (1971). Phosphonium salts from γ-bromo-α,β-unsaturated aldehydes.  Condensations of the corresponding “ylidals”.  1,2,5,6-Dibenzocyclooctatetraene. Tetrahedron Letters, (6), 495–496.
[36]    Berenguer, M. J., Castells, J. [et al.] (1971). γ-Halogenation of α,β-unsaturated aldehydes. Tetrahedron Letters, (6), 493–494.
[37]    Camps, F., Castells, J., Ferrando, M. [et al.] (1971). Organic syntheses with functionalized polymers.  I.  Preparation of polymeric substrates and alkylation of esters. Tetrahedron Letters, (20), 1713–1714.
[38]    Camps, F., Castells, J., Font, J. [et al.] (1971). Organic syntheses with functionalized polymers.  II.  Wittig reaction with polystyryl-p-diphenylphosphoranes. Tetrahedron Letters, (20), 1715–1716.
[39]    Albaiges, J., Camps, F., Castells, J. [et al.] (1972). Synthesis of β-alkoxyketones by condensation of vinyl ethers with ketones. Synthesis, (7), 378–379.
[40]    Castells, J., Moreno-Manas, M. (1972). 1,2:5,6-dibenzocyclooctatetraene and 1,2:5,6:9,10-tribenzocyclododeca-1,3,5,7,9,11-cis, trans, cis, trans, cis, trans-hexaene from o-methylbenzaldehyde. Anales de Química (1968-1979), 68(2), 193–195.
[41]    Albaiges Riera, J., Camps Diez, F., Castells, J. [et al.] (1973). Ethers of β-hydroxy ketones. Patronato de Investigacion Cientifica y Tecnica “Juan de la Cierva”.
[42]    Berenguer, J., Castells, J., Fernandez, J., [et al.] (1973). Synthesis of 6-halogenosorbic acid esters. Synthesis, (12), 794.
[43]    Camps, F., Castells, J.,  Sanchez-Ferrando, F. (1973). Formation of carbocycles in the condensation of crotonaldehyde.  I.  Synthesis of 3-hydroxy-5-methylheptanedial. Anales de Química (1968-1979), 69(3), 369–372.
[44]    Camps, F., Castells, J., Sanchez-Ferrando, F. (1973). Formation of carbocycles in the condensation of crotonaldehyde.  II.  Synthesis of (E)-2-ethylidene-3-methylpentanedial (dicrotonaldehyde). Anales de Química (1968-1979), 69(3), 373–375.
[45]    Camps, F., Castells, J., Vela, F. (1974). Organic syntheses with functionalized polymers.  III.  Stereoselectivity in Wittig olefinations with polymeric ylids. Anales de Química (1968-1979), 70(4), 374–375.
[46]    Castells, J., Fernandez Sanchez, J. (1974). Síntesis del 1-acetoxi-3-metilbuta-1,3-dieno. Anales de Química (1968-1979), 70(4), 367–368.
[47]    Castells, J., Soler, J., Augusto, C. (1974). Problemas de estereoquimica. Obtención y estudio de los éteres de enol de compuestos β-dicarbonílicos. Anales de Química (1968-1979), 70(12), 932–940.
[48]    Camps, F., Castells, J., Pi, J. (1976). Organic syntheses with functionalized polymers.  V.  Preparation of olefins by photolysis of polymeric aryl alkyl ketones. Anales de Química (1968-1979), 72(5), 483–484.
[49]    Castells, J., Grandes, D., Moreno-Manas, M., [et al.] (1976). Bouveault-Blanc reductions of sulfonic acid esters.  Carbon-oxygen vs. oxygen-sulfur cleavage. Anales de Química (1968-1979), 72(1), 74–75.
[50]    Castells, J., Soler, J. (1976). Problemas de estereoquímica. VI. Estudio de la forma enolizada del acetilacetaldehido, la acetilacetona, el benzoilacetaldehido y la benzoilacetona. Anales de Química (1968-1979), 72(11–12), 1037–1041.
[51]    Camps, F., Castells, J., Pi, J. (1977). Organic syntheses with functionalized polymers.  VI. Concerning the preparation of poly-p-vinylbenzoic and poly-p-vinylperbenzoic acids. Anales de Química (1968-1979), 73(1), 153–154.
[52]    Camps, F., Castells, J., Pi, J. (1977). Solid phase synthesis of 1,4-benzodiazepine derivatives. Span. Patronato de Investigacion Cientifica y Tecnica “Juan de la Cierva”, Spain .
[53]    Castells, J., Llitjos, H., Moreno-Manas, M. (1977). Nitrobenzene aldehyde oxidations catalyzed by the conjugate bases of thiazolium ions. Tetrahedron Letters, (2), 205–206.
[54]    Castells, J., Moreno-Manas, M., Pujol, F. (1978). Nitro-compounds as oxidizing agents for aldehyde groups under cyanide ion catalysis. Tetrahedron Letters, (4), 385–388.
[55]    Castells, J. (1978). La reacción química elemental (Introducción a la Teoría de transiciones químicas). Afinidad, 35(358), 537–546.
[56]    Castells, J. (1978). La Reacción química elemental (Introducción a la Teoría de las transiciones químicas)  Afinidad, 35(354), 90–96.
[57]    Castells, J., Font, J., Ibarra, T. [et al.] (1978). Polyenic α,ω-difunctional compounds.  ω-Bromopolyenic esters:  preparation and reactions. Anales de Química (1968-1979), 74(5), 766–772.
[58]    Castells, J., Font, J., Ibarra, T. [et al.] (1978). The reactions of phosphonates and allylic phosphones with α,β-unsaturated ketones. Anales de Química (1968-1979), 74(5), 773–777.
[59]    Castells, J., Dunach, E., Geijo, F. [et al.] (1979). Insoluble polymer-supported conjugate bases of thiazolium ions as catalysts in organic chemistry. Israel Journal of Chemistry, 17(4), 278–283.
[60]    Castells, J., Font, J., Virgili, A. (1979). Reaction of dialdehydes with conventional and polymer-supported Wittig reagents. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 (1), 1–6.
[61]    Castells, J. (1980). La reacción química elemental. III. Introducción a la teoría de las transiciones químicas. Afinidad, 37(365), 28–36.
[62]    Castells, J., Dunach, E., Geijo, F. [et al.] (1980). Michael additions of benzoins versus Michael-Stetter additions of aldehydes. Tetrahedron Letters, 21(23), 2291–2294.
[63]    Castells, J., Geijo, F., Lopez-Calahorra, F. (1980). The “formoin reaction”: a promising entry to carbohydrates from formaldehyde. Tetrahedron Letters, 21(47), 4517–4520.
[64]    Castells, J., Pujol, F., Llitjos, H. [et al.] (1982). Oxidative benzoin reactions. Tetrahedron, 38(3), 337–346.
[65]    Castells, J., Serratosa, F. (1983). Goal!: an exercise in IUPAC nomenclature. Journal of Chemical Education, 60(11), 941.
[66]    Castells, J., Lopez-Calahorra, F., Geijo, F. (1983). The formoin reaction. Carbohydrate Research, 116(2), 197–207.
[67]    Castells, J., Dunach, E. (1984). Polymer-supported quaternary ammonium cyanides and their use as catalysts in the benzoin condensation. Chemistry Letters, (11), 1859–1860. https://www-journal-csj-jp.sire.ub.edu/doi/abs/10.1246/cl.1984.1859
[68]    Castells, J., Olivella, S. (1984). An MNDO study of H2δ- (0 < δ < 2) species and a comment on SN2 reactions. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 18(3–4), 393–396.
[69]    Castells, J., Vila, J. M. (1984). Pyrolysis gas chromatography-mass spectrometry of functionalized polystyrene. Anales de Química, Serie C:  Química Organica Y BioQuímica, 80(2), 142–147.
[70]    Castells, J., Calahorra, F. L., Domingo, L. (1985). Use of thiazolium-2-carboxylates to induce benzoin condensations. Tetrahedron Letters, 26(44), 5457–5458.
[71]    Castells, J., Lopez-Calahorra, F., Geijo, F. [et al.] (1986). The benzoin condensation catalysis by bis(azolin-2-ylidene)s and bis(azolidin-2-ylidene)s and its interpretation within the context of nucleophilic carbene chemistry. Journal of Heterocyclic Chemistry, 23(3), 715–720.
[72]    Castells, J., Lopez Calahorra, F., Geijo, F. (1986). Carbene versus dimer formation from diazo derivatives:  the anomalous behavior of 2-diazothiazolines. Heterocycles, 24(11), 3097–3104. https://www-heterocycles-jp.sire.ub.edu/newlibrary/libraries/journal/24/11
[73]  
 Castells, J., Serratosa, F. (1986). Replaying the ball: Soccerane revisited. Journal of Chemical Education, 63(7), 630.
[74]    Bassedas, M., Carreras, M., Castells, J. [et al.] (1987). Insoluble polymer-supported 2,2’-bithiazolinylidenes. Reactive Polymers, Ion Exchangers, Sorbents. 6(2–3), 109–116.
[75]    Castells, J. (1987). Re-encounter with entropy. Revista de La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales de Madrid, 81(2), 353–376.
[76]    Castells, J., Daga, J. M., Lopez-Calahorra, F. [et al. (1987). Synthesis of a chemically bound chiral silica phase. Reactive Polymers, Ion Exchangers, Sorbents, 6(2–3), 207–211.
[77]    Bofill, J. M., Castells, J., Olivella, S. [et al.] (1988). Kinetic interpretation of aromaticity: a theoretical study. The Journal of Organic Chemistry, 53(21), 5148–5149. https://doi.org/10.1021/jo00256a046.
[78]    Castells, J., Jaime, C., Lopez-Calahorra, [et al.] (1988). Parameterization of cyano group MM2 constants in peracetylated aldononitriles. The Journal of Organic Chemistry, 53(22), 5363–5366. https://doi.org/10.1021/jo00257a034.
[79]    Castells, J., Lopez-Calahorra, F. [et al.] (1988). A new thiazolium salt-catalyzed synthesis of α-amino ketones from aldehydes and iminium salts. Synthesis, (4), 314–315.
[80]    Castells, J., Lopez-Calahorra, F., Domingo, L. (1988). Postulation of bis(thiazolin-2-ylidene)s as the catalytic species in the benzoin condensation catalyzed by a thiazolium salt plus base. The Journal of Organic Chemistry, 53(19), 4433–4436. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jo00254a002
[81]    Bassedas, M., Lopez-Calahorra, F., Castells, J., [et al.] (1989). Solid-phase carbon-13 NMR study of bis(3-polystyrylthiazolin-2-ylidene). Reactive Polymers, 10(2–3), 275–278. https://doi.org/10.1016/0923-1137(89)90034-1.
[82]    Molins, E., Miravitlles, C., Lopez-Calahorra, F. [et al.] (1989). Structure of (-)-1-phenylethylammonium hydrogen (+)-tartrate. Acta Crystallographica. Section C, Crystal Structure Communications, 45 ( Pt 1), 104–106.
[83]    Rubiralta, M., Diez, A., Reig, I. [et al.] (1990). Synthesis and reactivity of 2-(1,3-dithian-2-yl)indoles.  III.  Influence of the indole protective N-phenylsulfonyl group. Heterocycles, 31(1), 173–186. https://www-heterocycles-jp.sire.ub.edu/newlibrary/libraries/journal/31/1
[84]    Velasco, D., Castells, J., Lopez-Calahorra, F. (1990). High-performance liquid chromatographic separation of monosaccharides as their peracetylated ketoximes and aldononitriles. Journal of Chromatography, 519(1), 228–236.
[85]    Castells, J.,  Lopez-Calahorra, F. (1990). Thiamine other thiazolium salts, and related compounds. Structural studies and discussion of their catalytic activity. Trends in Heterocyclic Chemistry, 1(1), 35–53.
[86]    Velasco, D., Castells, J., Lopez-Calahorra, F. [et al.] (1990). Stereochemical elucidation of aldoses from the proton NMR spectrum of its peracetylated aldononitrile derivatives with the aid of MM2/3JHH calculations. The Journal of Organic Chemistry, 55(11), 3526–3530. https://doi.org/10.1021/jo00298a027.
[87]    Lopez-Calahorra, F., Velasco, D., Castells, J., [et al.] (1990). Conformational study of peracetylated aldononitriles. The Journal of Organic Chemistry, 55(11), 3530–3536. https://pubs-acs-org.sire.ub.edu/doi/10.1021/jo00298a028.
[88]    Bonjoch, J., Quirante, J., Sole, D. [et al.] (1991). Functionalized 2-azabicyclo[3.3.1]nonanes. Part XIV. 8-Aryl-2-azabicyclo[3.3.1]nonan-7-ones. Synthesis and retro-Michael ring opening. Tetrahedron, 47(25), 4417–4428.
[89]    Castells, J., Troin, Y., Diez, A. [et al.] (1991). Synthesis and reactivity of 2-(1,3-dithian-2-yl)indoles.  IV.  Influence of the N,N-diethylcarbamoyl indole protecting group. Tetrahedron, 47(37), 7911–7924.
[90]    Rubiralta, M., Diez, A., Vila, C. [et al.] (1992). Synthesis of chiral 2-aryl-4-piperidones. Heterocycles, 34(4), 643–650. https://www-heterocycles-jp.sire.ub.edu/newlibrary/libraries/journal/34/4
[91]    Castells, J., Domingo, L., Lopez-Calahorra, F. [et al.]  (1993). New evidence supporting bis(thiazolin-2-ylidene)s as the actual catalytic species in the benzoin condensation. Tetrahedron Letters, 34(3), 517–520.
[92]    Castells, J., Lopez-Calahora, F., Yu, Z. (1993). Preparation and use of 1-ethoxycarbonylalkylidene diphenylpolystyrylphosphoranes. Chinese Journal of Reactive Polymers, 2(2), 156–163.
[93]    Diez, A., Vila, C., Sinibaldi, M. E. [et al.] (1993). Synthetic applications of 2-indolyl-4-piperidones and 2-indolyl-1,3-dithianes: synthesis of the indole alkaloids dihydrocorynantheol, tetrahydroakuammicine, and the dasycarpidone skeleton. Anales de Química, 89(1), 149–152.
[94]    Lopez-Calahorrra, F., & Castells, J. (1993). Reaction mechanism of the benzoin condensation catalyzed by a thiazolium salt plus base or by a bis(thiazolidin-2-ylidene). Afinidad, 50(448), 461–466.
[95]    Marti, J., Castells, J., Lopez-Calahorra, F. (1993). Introduction to a rational design of chiral thiazolium salts. Tetrahedron Letters, 34(3), 521–524.
[96]    Lopez-Calahorra, F., Castells, J., Domingo, L. [et al.] (1994). Use of 3,3’-polymethylene-bridged thiazolium salts plus bases as catalysts of the benzoin condensation and its mechanistic implications: proposal of a new mechanism in aprotic conditions. Heterocycles, 37(3), 1579–1597.
[97]    Castells, J. (1994). Some comments on fullerene terminology, nomenclature, and aromaticity. Fullerene Science and Technology, 2(4), 367–379. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15363839408010474
[98]    Diez, A., Castells, J., Forns, P. [et al.] (1994). Synthetic applications of 2-(1,3-dithian-2-yl)indoles. IV. New synthesis of the tetracyclic ABED ring system of Strychnos alkaloids. Tetrahedron, 50(22), 6585–6602.
[99]    Castells, J., Lopez-Calahorra, F., Yu, Z. (1994). 1-Alkoxycarbonyl-alkylidenetriphenylarsoranes: preparation and reactions. Tetrahedron, 50(48), 13765–13774.
[100]    Castells, J., Lopez-Calahorra, F., Yu, Z. (1994). Preparation and reactions of polymer-supported 1-alkoxycarbonylalkylidenearsoranes. Anales de Química, 90(7–8), 403–406.
[101]    Berthon, P., Freyssenet, D., Castells, J. [et al.] (1995). Mitochondrial ATP production rate in 55 to 73-year-old men: effect of endurance training. Acta Physiologica Scandinavica, 154(2), 269–274.
[102]    Micouin, L., Diez, A., Castells, J. [et al.] (1995). Synthetic applications of 2-(1,3-dithian-2-yl)indoles. V. Asymmetric synthesis of dasycarpidone-type indole alkaloids. Tetrahedron Letters, 36(10), 1693–1696. https://www-sciencedirect-com.sire.ub.edu/science/article/pii/004040399500047G
[103]    Arbos, M. A., Ferrando, J. M., Castells, J. [et al.] (2000). Early effects of exogenous arginine after the implantation of prosthetic material into the rat abdominal wall. Life Sciences, 67(20), 2493–2512. https://www-sciencedirect-com.sire.ub.edu/science/article/pii/S0024320500008365
[104]    Castells, J., Estevez, C. (2006). Nuevas estrategias para la innovación en disolventes industriales. Comunicaciones Presentadas a Las Jornadas Del Comite Espanol de La Detergencia, 36, 37–41.
[105]    Castells, J.  (2013).  El Grafè.  Revista de la Societat Catalana de Química, 12, 22-34.  https://www.raco.cat/index.php/RevistaSCQ/arti cle /view/276052


TRADUCCIONS

 

[1]    Simon, W., Clerc, T. (1970). Elucidación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos.  2 v. tablas. Madrid : Alhambra. (traducció de Castells i Guardiola, J., Camps, F.)
[2]    E. Pretsch ... [et al.].  (1980). Tablas para la elucidación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos.    Madrid: Alhambra. (traducció de Castells i Guardiola, J., Camps, F.)
[3]    Lewis, Gilbert N. (2004).  L'Àtom i la molècula.  Barcelona: Societat Catalana de Química (traducció i introducció a càrrec de Josep Castells i Guardiola).


RECULLS BIBLIOGRÀFICS

 

[1]    Serratosa, F., Castells,  J.  (1982) Obra científica del profesor Dr. José Pascual Vila (1895-1979).  [recopilación y ordenación de las publicaciones a cargo de Fèlix Serratosa Palet y Josep Castells Guardiola].  Barcelona: EUNIBAR.
[2]    Castells, J.  (2000).  Professor Fèlix Serratosa (1925-1995).  Contributions to science, 1-4, 527-533.


TESIS DOCTORALS DIRIGIDES

 

[1]    Castellá Solá, J.  (1961).  Contribución al estudio de los ácidos fenilpropargilidenmalógicos y substancias con ellos relacionados. [directores: José Pascual Vila y José Castells Guardiola]
[2]    Palau i Albet, J.  (1963).  Contribución al estudio de los ácidos cis y trans-2-hidroxicicloheptano-carbónico y cis y trans-2-metoxicli-cloheptanocarbónico.  [director: José Castells Guardiola]
[3]    Algueró Pagés, M.  (1964).  Reacción de las butenolidas con diazometano : productos de degradación y síntesis. [directors: José Pascual Vila, José Castells Guardiola]
[4]    Galard Hernández, R.  (1965).  Compuestos etilénicos [alfa]-[omega]-difuncionales.  [director: José Castells Guardiola]
[5]    Albaigés, J. (1968).  Síntesis de alcoholes terpénicos monocíclicos. [director: José Castells Guardiola].
[6]    Soler Lladó, J.  (1969).  Estudio de los compuestos [beta]-dicarbonílicos y de su reacción con derivados de la hidracina.  [director: José Castells Guardiola]
[7]    Colombo Piñol, A.  (1971).  Reacciones de compuestos [beta]-dicarbonílicos y derivados funcionales con nucleófilos nitrogenados. [director: José Castells Guardiola].
[8]    Sánchez-Ferrando, F.  (1972).  Síntesis de compuestos carbocíclicos a partir de acetaldehido.  [director: José Castells Guardiola].
[9]    Frigola Constansa, J.  (1973).  Estudio y análisis del crudo de petróleo del campo de Ayoluengo.  [director: Josep Castells Guardiola].
[10]    Guerrero Pérez, A.  (1974).  Estudio de la reacción de Hoaglin-Hirsh. [director: José Castells Guardiola].
[11]    Vela Torra, F.  (1975).  Reactivos de Witting polímeros.  [director: Josep Castells Guardiola].
[12]    Ibarra Aguirrezabal, M.T. (1976).  Compuestos etilénicos [alfa],[omega]-difuncionalizados.  [director: Josep Castells Guardiola].  
[13]    Pi Sallent, J.  (1977).  Síntesis orgánicas sobre polimeros funcionalizados.  [director: José Castells Guardiola].
[14]    Llitjós Viza, E.  (1977).  Sales de tiazolio : síntesis y empleo en reacciones biomimeticas.  [director: José Castells Guardiola].
[15]    Merino Calvet, M.A. (1977).  Estudios estructurales y espectrales en compuestosß-dicarbonílicos y sistemas heterocíclicos. [director: José Castells Guardiola].
[16]    Virgili, A. (1977).  Síntesis orgánica con polímeros funcionalizados : monoolefinización de Wittig en dialdehidos aromáticos.  [director: José Castells Guardiola].
[17]    Segura Cámara, P.M.  (1980).  Sales de tiazolio ancladas a soporte polimérico insoluble.  [director: José Castells Guardiola]
[18]    Duñach Masjuan, I.  (1981).  Condensacions quirals, benzoíniques i Michael, amb catalitzadors ancorats sobre suport polimèric. [director: Josep Castells Guardiola]
[19]    Pujol i Noguera, F.  (1982).  Reacció benzoínica oxidativa. [director: Josep Castells Guardiola]
[20]    Geijo Caballero, F.A.  (1985).  Nuevos aspectos de las reacciones de Lapworth-Breslow: aplicaciones a la síntesis de monosacáridos: reacción de la formoina. [directors: José Castells Guardiola y Francisco López Calahorra].
[21]    Bassedas i Ballús, M.  (1987).  Síntesi, estudi i aplicacions de les sals de tiazoli polimèriques. [directors: José Castells Guardiola y Francisco López Calahorra].
[22]    Velasco Castrillo, D.  (1988).  Estudio teórico y experimental de cetoximas y aldononitrilos peracetilados. [director: Josep Castells i Guardiola [y] Francisco López Calahorra].


DISCURSOS/CONFERÈNCIES

 

[1]    Castells, J.  (1979).  Reflexions sobre la reacció química elemental.  Conferència pronunciada el 26 d’octubre de 1977, a la Facultat de Química, de la Universitat de Barcelona, en motiu de la inauguració de curs de la Secció Química de la SCCFQM.  Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, 1(3), 11 – 24.  
[2]    Castells, J. (1984). Aspectes microcòsmics i macroscòpics de la reacció química / memòria llegida per l’acadèmic electe Josep Castells i Guardiola ; i discurs de contestació per l’acadèmic numerari Francisco Buscarons Úbeda. Barcelona : Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
[3]    Merrifield, R.B. (1986).  Solemne investidura com a doctor honoris causa a R. Bruce Merrifield : discurs de recepció i contestació de Josep Castells i Guardiola : 29 de setembre de 1986.  Barcelona: Universitat de Barcelona.
[4]    Castells, Josep (1987).  Reencuentro con la entropía.  Conferencia pronunciada en esta Academia el día 14 de mayo de 1986.  Separata de: Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, tomo LXXXI, Cuaderno 2º.
[5]    Font i Cierco, J.  (1998).  Síntesis estereoselectives en química orgànica i l'origen de l'homoquiralitat / memòria llegida per Josep Font i Cierco; discurs de contestació per Josep Castells i Guardiola.  Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 57-5.
[6]    Castells,  J. (1991).  En busca de un lenguaje químico correcto : memoria leída por el académico numerario Josep Castells Guardiola en la sesión del día 15 de febrero de 1990.  Barcelona: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
[7]    Castells, J.  (1997). El Futbolà i els ful·lerens / memòria llegida per Josep Castells i Guardiola.  Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 56-5.
[8]    Castells, J. (2000).  Discurs de contestació per l'acadèmic numerari Josep Castells Guardiola.  Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 59(4), 185-190.
[9]    Castells, J.  (2012).  El grafé : memòria llegida per l'acadèmic numerari Sr. Josep Castells i Guardiola a la sessió inaugural del curs 2012-2013, celebrada el dia 25 d'octubre de 2012.  Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 65, 279-316.


APUNTS

 

Castells, J. (1961).  Espectroscopia orgánica ultravioleta: curs 1960-61.

 

Ensenyament de la química en context

[1] Font Cierco, Josep (2015). Química 1950-2000. Anales de química, 111(1), p. 21-24

 

[2] Messeguer, Àngel (2017). En el cinquantè aniversari del Centre d'Investigació i Desenvolupament del CSIC a Barcelona. Revista de la Societat Catalana de Química. 16, p. 109-118

 

[3] Sales Cabré, Joaquim (2011). La Química a la Universitat de Barcelona.  Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. p. 155-159

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

150 anys de l’Edifici Històric             Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia