Biblioteca Alfons Fernández Sabaté

Descripció

El doctor Alfons Fernández Sabaté —professor emèrit del Departament de Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona— ha fet donació de gran part del seu fons bibliogràfic al CRAI Biblioteca del Campus de Bellvitge. El fons consta de més de 1.000 documents i el propòsit del donatiu és, segons la  descripció que ens fa el mateix doctor Fernández Sabaté, la formació d’una biblioteca mèdica de Cirurgia Ortopèdica i  Traumatologia (COT):

 

  «Els llibres inicials són els propis dels estudis de la Facultat: els de les ciències bàsiques del període preclínic i després els de patologia mèdica i quirúrgica. Finalment apareixen els de les especialitats que s’estudien durant la carrera en el període clínic.

  Un cop acabada la carrera i presa la decisió de triar aquesta especialitat —com qualsevol altra— són necessaris els llibres generals sobre patologia de l’aparell locomotor: les malalties mèdiques i les quirúrgiques, la radiologia, l’anatomia patològica, les tècniques quirúrgiques generals i les pròpies del sistema osteoarticular. Així podrem tenir un coneixement rigorós del tronc de l’especialitat. Aquesta —i totes— són com un arbre del qual no veiem les arrels i caldrà assolir uns mínims coneixement de la seva història: orígens, evolució, transmissió i desenvolupament científic dels darrers temps. Més amunt del tronc sorgeixen les més importants besses en que es divideix; són el que se’n diu subespecialitats i que en la COT corresponen a la patologia d’elements i de segments específics de l’aparell locomotor: extremitats, mà, raquis, peu, anca, genoll, nervis perifèrics, etcètera, que sovint s’han consolidat en societats mèdiques específiques. Finalment remarcarem que les dites especialitats, afins a la nostra, s’han de conèixer llegint el corresponent tractat: reumatologia, cirurgia plàstica, rehabilitació, entre d’altres.

 
Aquesta descripció arbòria ens fa arribar finalment a les fulles, que en els nostres estudis correspondran als treballs concrets d’observació clínica i de recerca, que llegirem en revistes o al web. Aquí s’imposa una recomanació: qui no s’hagi format sòlidament en el coneixement del tronc de l’especialitat i de les subespecialitats no sabrà on situar i ordenar els avenços que pugui fer en l’estudi de la literatura pròpia. Hi ha el perill d’una pretesa formació fonamentada en lectures desordenades i en informacions de la xarxa, que equival a conèixer moltes fulles sense connexió amb les branques que aporten la saba. Es tracta d’una informació inconnexa i dispersa que cal evitar.»
Consulta

 Biblioteca Alfons Fernández Sabaté al Catàleg de la Universitat de Barcelona

 

 Articles publicats pel Dr. Alfons Fernández Sabaté (accés lliure al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona)