XIX Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana