Llengües

Recursos nacionals i internacionals per a l'avaluació

Recursos nacionals i internacionals per a l'avaluació

Recursos nacionals i internacionals per a l'avaluació

Us presentem una sèrie de recursos, indicadors i nivells de classificació que us poden ser útils:

 

 

 Índexs bibliomètrics internacionals

 

Accés Descripció Més informació

Journal Citation Reports

 

Web of Science (WOS)

Plataforma web produïda per Claritative Analytics (abans per Thomson and Reuters). Web of Science recull les referències de les principals publicacions científiques de qualsevol àrea del coneixement.

Una de les principals eines de Web of Science és Journal Citation Reports*

*Journal Citation Reports

En funció del factor d'impacte (basat en l'anàlisi de les citacions que publiquen i que reben les publicacions), vida mitjana i índex d'immediatesa avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials. Des del 2021, ESCI també és accessible a través del Web of Science 

Cobertura: des de 1997 fins a l'actualitat

 Indicador d'investigador:

 Índex H

 Indicador de revista:


 Factor d'impacte
 Quartil
 Citacions:

  per article

  per llibre o capítol de llibre

 Claritative Analytics Jounal Selection Process

 Submitting your journal for consideration 

 
 
Scopus

SCOPUS

Base de dades produïda per Elsevier. Avalua publicacions d'editorials universals i multidisciplinàries (ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats). Permet conèixer el nombre de vegades que un article ha estat citat de manera similar al Web of Science.

 Recurs relacionat:

Journal Metrics

Portal web que recull els indicadors bibliomètrics de Scopus. Genera 3 indicadors bibliomètrics per a  cada revista: Source Normalized Impact per Paper (SNIP), The Impact per Publication (IPP) i SCImago Journal Rank (SJR). S'actualitzada un cop l'any i la darrera versió publicada és del període 1999-2013.

 Indicador de revista:

 SJR

 SNIP

 Indicador d'investigador:

 Índex H

 Cites:

  per article

  per llibre o capítol de llibre

 Per tal de suggerir la inclusió d'un títol a la base de dades Scopus cal llegir els criteris i emplenar aquest formulari

ERIH PLUS (abans ERIH 'Initial' List)  

Ha estat creat i desenvolupat per investigadors europeus, sota la coordinació del Comitè Permanent per a les Humanitats (SCH) de la Fundació Europea de la Ciència (ESF). 

Anteriorment seleccionaven i classificaven revistes de disciplines humanístiques (es va fer una primera selecció el 2007 i una actualització el  2011). Des del 9 de juliol de 2014, ERIH PLUS s'ha ampliat per incloure també les ciències socials, però ha perdut els indicadors de 2011 (INT1, INT2 i NAT).
 Indicador de revista

  Podeu enviar la sol·licitud mitjançant el formulari Submit a new journal (cal registre)

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank.

Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier). 

SCImago és un grup de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Universitat de Granada, d'Extremadura, Carles III (Madrid) i Alcalá de Henares.

 Indicador de revista: 

 Quartil

 SJR (SCImago Journal & Country Rank)

 Content Policy and Selection For SCOPUS

 Per tal de suggerir la inclusió d'un títol a la base de dades Scopus cal emplenar aquest formulari.

Latindex Latindex.

 

És un producte resultant de la cooperació que té l'objectiu de reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a l'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la  qualitat.

 Indicador de revista

 Latindex utilitza una taula de valoració:

 Características de calidad del Catálogo 2.0 (Metodología)

Per entrar al catàleg de la revista s'han de complir les 7 característiques bàsiques i un mínim de 23 de les 38 restants.

  Per tal d'incloure una revista a Latindex cal contactar amb el coordinador del país corresponent.

Google Scholar Citations

Subproducte de Google nascut l'any 2011 especialitzat a buscar i identificar material bibliogràfic publicat de caràcter científic i acadèmic. Hi trobem: referències bibliogràfiques amb resums, documents a text complet i en format PDF o HTML i cites que reben els documents que hi estan indexats.

 Recurs relacionat:

Google Scholar Metrics

Rànquing de revistes científiques que ofereix dos indicadors bibliomètrics (índex H5 i mitjà H5) de revistes en nou idiomes diferents.

Per entrar a les mètriques és necessari haver publicat més de 20 articles anuals (100 articles en cinc anys).

 Indicador d'investigador:

 Índex H 

  Citacions:

 per article

 per llibre o capítol de llibre

 Per tal de figurar a Google Schoolar l'investigador /a s'ha de fer un perfil ja que es tracta d'un sistema d'alta voluntària.

Google Scholar Metrics

  Indicador de publicació:

   Índex H 5(índex H dels articles publicats els darrers cinc anys complets)

  Mitjà H5 (És el nombre mitjà de citacions per als articles que formen el seu índex H5)

 

 Índexs bibliomètrics nacionals

 

Accés Descripció Més informació
CARHUS

CARHUS Plus+

És un sistema de classificació de revistes científiques de ciències socials i humanitats que es publiquen en els àmbits, local, nacional i internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català.

 Versió vigent: 2018 (última actualització: 27/03/19)

 Altres versions: 20142010 i 2008

 Les revistes s'avaluen en funció del compliment d'una sèrie de criteris i aquest estudi donarà com a resultat la classificació. 

 CARHUS Plus+ classifica les revistes en quatre nivells (basant-se en ICDS): grup Agrup B/C/D

Informació actualitzada: 2019

Clasificación integrada de revistas científicas

Té l'objectiu de crear una classificació de revistes de ciències socials i humanitats en funció de la qualitat i visibilitat de les revistes. Per fer-ho és base en la informació procedent de diferents productes d'avaluació considerats per les diferents agències d'avaluació nacionals com ara CNEAI i ANECA.

La versió CIRC 2.0 (vigent des del 2019) és responsabilitat del grup EC3metrics (de la Universidad de Granada) ha incorporat millores i canvis considerables.

 L'antiga Clasificación CIRC edición 2012, és consultable en versió excel.
 
 Les revistes s'avaluen en funció del compliment d'una sèrie de criteris que, un cop aplicats, donen com a resultat cinc grups de classificació: Excelencia A+, A, B, C, D.
 
 Inclou llistat de més de 16.000 revistes Predator per tal de que els investigadors i avaluadors puguin identificar les amenaces de publicar-hi. Novetat versió 2.0
 
 Contacte: mitjançant formulari web

Última actualització (gener 2013), tot i això ANECA encara utilitza aquest recurs.

 
DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.
Valora la qualitat de les revistes espanyoles d'humanitats i ciències socials.
És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Té en compte aspectes com la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en fan difusió.

 Indicador de revista:

 Informa dels criteris Latindex que compleixen i a vegades també ens indica ERIH, CARHUS Plus+.

 Per a qualsevol suggeriment, comentari o informació addicional: dice(at)cchs.csic.es

 
Citations in Economics

Citation in Economics

Servei ofert pel Departament de Sistemes d'Informació i Computació de la Universitat Politècnica de València, que proporciona l'anàlisi de les citacions dels documents disponibles a la biblioteca digital RePEc (Research Papers in Ecnomy) Recull títols de revistes, a més d'altres documents com ara actes de congressos, software i llibres.

 Indicador de revista:

 Factor d'impacte
 Indicador d'investigador:
 Índex H
 

Sello calidad Fecyt

Segell que acredita la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i que identifica les publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment (el reconeixement és per a tres anys des de la resolució definitiva de la convocatòria corresponent).

 Indicador de revista: 

 És requisit que les publicacions compleixin els 12 indicadors marcats per la FECYT. Els podeu consultar a la Guia de evaluación.

  La convocatoria és biennal i es fa des del 2007. Consultar la pàgina Evaluación de Revistas Científicas de la web del FECYT on cada dos anys es publica la convocatòria

 Revistas Certificadas (7ena. convocatòria 2021)

MIAR

MIAR

Elaborat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, és un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Fa un rànquing basat en l’ICDS.

 Indicador de revista: 

 ICDS (Índex compost de difusió secundària)

 Per calcular l'ICDS d'una publicació es tenen en compte diferents criteris.

 Per sol·licitar la inclusió podeu emplenar aquest formulari.

RESH

RESH 

(Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) és un sistema d'informació que integra els indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles en ciències socials i humanitats.

Aglutina els projectes desenvolupats per l'EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC i per l'EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universitat de Granada, reunint indicadors que han estat desenvolupats, aplicats i actualitzats per ambdós grups.

 Indicador de revista: 

  Factor d'impacte

 Podeu consultar els quatre criteris que s'han aplicat per seleccionar les revistes a l'apartat: 4. Impacto

  Més informació

H Index Scholar (versió Beta)

Índex bibliomètric que mesura la productivitat i l'impacte de la producció científica dels investigadors en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials de les universitats espanyoles.

És un producte dut a terme pel Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (EC3)

 Indicador d'investigador:

 Índex h

 Índex g

  Més informació sobre la metodologia seguida

 

 Avaluació de llibres (prestigi editorial)

 

ACCÉS DESCRIPCIÓ MÉS INFORMACIÓ

 

SPI (Scholarly Publishers Indicator)

Rànquing que avalua la qualitat de les editorials de llibres científics i editorials espanyoles i estrangeres de les humanitats i ciències socials. És una eina finançada pel CSIC. Conté un rànquing general i un altre per disciplines d'editorials espanyoles i estrangeres.

ICCEE (Indicador de qualitat de les editorials).

Podeu contactar amb l'equip del projecte

 

 
 
 
Bipublishers
 

El seu principal objectiu és desenvolupar indicadors per a l'anàlisi del rendiment de monografies i d'editors científics i acadèmics inclosos al Book Citation Index. La seva finalitat és estudiar i analitzar els patrons de publicació i citació de llibres i capítols de llibres considerant les editorials acadèmiques com la unitat d'anàlisi. És un projecte dut a terme pel Grup de Recerca EC3 de la Universitat de Granada i es troba en fase de proves.

S'ofereixen taules d'indicadors per editorial, agrupa les editorials en quatre camps temàtics (ciència, enginyeria i tecnologia, humanitats i arts i ciències socials) i 38 disciplines. Això permet als usuaris obtenir una visió general del rendiment bibliomètric d'un editor determinat.
 

Per cada editor és mostren sis indicadors bibliomètrics basats en els seus resultats de recerca i impacte científic en els últims cinc anys . 

Podeu posar-vos en contacte per email a: torressalinas@gmail.com

Book Publishers Library Metrics

Índex bibliomètric, realitzat pel Grup d'Investigació EC3, que intenta mesurar la visibilitat i la difusió de les editorials de llibres científics dels àmbits de les ciències socials i humanitats a partir del recompte de llibres inclosos als catàlegs de biblioteques universitàties i acadèmiques espanyoles que integren al catàleg col·lectiu de REBIUN.

 Més informació (metodologia, equip etc) a la pàgina del recurs.

 Podeu posar-vos en contacte per email amb:

Emilio Delgado López-Cózar: edelgado@ugr.es

Alberto Martín-Martín: albertomartin@ugr.es

 

  Localitzador de citacions rebudes

 

 

 

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia